Naziv
Odabir i razvoj osoblja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
7
Šifra
124470
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
45

Cilj
Osposobiti studente za stručni rad na odabiru, izobrazbi i procjenjivanju osoblja u radnim organizacijama
Sadržaj
 1. Selekcija i izobrazba: komplementarni pristupi prilagodbi ljudi njihovim poslovima. Povijesni razvoj.
 2. Rekapitulacija: sposobnosti, osobine ličnosti, interesi.
 3. Posao i srodni pojmovi organizacijske strukture. Metode analize posla.
 4. Kriterijska domena: radna uspješnost, modeli i mjere.
 5. Regrutiranje, predselekcija i selekcija. Selekcijske metode 1: psihologijski testovi, radne karakteristike i preporuke
 6. Selekcijske metode 2: pristupni upitnici, intervju, radna kušnja, testovi situacijskih prosudbi, prosudbena središta. Prednosti i nedostaci pojedinih metoda.
 7. Validacija selekcijskih programa.
 8. Valjanost prediktora za različita zanimanja: mogućnost generalizacije valjanosti i dodana valjanost.
 9. Strategije donošenja selekcijskih odluka. Pravni i etički aspekti selekcijskih odluka.
 10. Funkcije profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja. Psihologijski principi usvajanja znanja i razvoja vještina.
 11. Utvrđivanje obrazovnih potreba i razvoj programa izobrazbe. Metode i tehnike izobrazbe.
 12. Evaluacija obrazovnih programa. Izobrazba i organizacijska uspješnost.
 13. Procjenjivanje radne uspješnosti: ciljevi i metode.
 14. Izvori pogrešaka pri procjenjivanju i načini njihova smanjivanja. Reakcije radnika na informacije o dobivenim procjenama.
 15. Selekcija, izobrazba i razvoj osoblja u sustavu upravljanja ljudskim potencijalima.

Ishodi učenja
 1. • provesti analizu posla
 2. • kritički prosuditi prednosti i nedostatke različitih selekcijskih metoda
 3. • biti u stanju planirati i provesti selekcijski program u skladu s etičkim načelima struke
 4. • primijeniti temeljne principe profesionalne izobrazbe
 5. • odabrati primjerenu metodologiju za procjenu obrazovnih potreba
 6. • razviti odgovarajući program izobrazbe
 7. • provesti evaluaciju programa izobrazbe na različitim razinama
 8. • razviti i primijeniti različite postupke za procjenu radne uspješnosti
Metode podučavanja
Predavanje, metodičke i praktikumske vježbe, terenski rad, samostalni projektni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, projektni zadaci, kolokviji, završna provjera znanja, pismeni ispit, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Guion, R. M. & Highhouse (2006). Essentials of personnel assessment and selection. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 2. Landy, F.J. & Conte, J.M. (2010). Work in the 21st century: An introduction to industrial and organizational psychology (3nd edition). Hoboken, NJ: Wiley & Sons (Poglavlja 2, 3, 4, 5, 6 i 7)
 3. Šverko, B. (2012). Ljudski potencijali: Usmjeravanje, odabir i osposobljavanje. Zagreb, HR: Hrvatska sveučilišna naklada.
Dopunska literatura
 1. Aamodt, M.G. (2004). Applied Industrial/Organizational Psychology (4th ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth
 2. Muchinsky, P. M. (2008). Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology (9th ed.). Hypergraphic Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar