Naziv
Ontologija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
51246
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Potaknuti studente na vlastite filozofske refleksije i kritički pristup ontologiji kao općoj metafizici putem analize, interpretacije i usporedbe klasičnih djela iz povijesti ontologije. Povijesni pristup u kolegiju Ontologija I pripremit će studente za problemski pristup u kolegiju Ontologija II.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Predsokratovci i Platon
 3. Aristotel
 4. Anselmo i Akvinski
 5. Descartes
 6. Spinoza i Leibniz
 7. Kant
 8. Fichte
 9. Schelling
 10. Hegel
 11. Schopenhauer i Nietzsche
 12. Husserl i Sartre
 13. Heidegger
 14. Postmoderna i ontologija
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći definirati odnos ontologije i metafizike.
 2. Studenti će moći definirati i opisati temeljne ontologijske pojmove i probleme, posebno s obzirom na njihov povijesni razvoj.
 3. Studenti će moći razlikovati osnovne orijentacije u klasičnoj ontologiji i suvremenoj teorijskoj filozofiji.
 4. Studenti će moći izraditi pismeni rad na dogovorenu temu vezanu uz problematiku kolegija uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja.
Metode podučavanja
predavanja s diskusijom
Metode ocjenjivanja
vrednovanje aktivnosti u nastavi i seminarskog rada

Obavezna literatura
 1. Hermann Diels, Predsokratovci, Svezak 1 i 2, tekstove preveli Zdeslav Dukat et al., predgovore preveo Branko Bošnjak, Naprijed, Zagreb, 1983.
 2. Platon, Teetet ili O znanju, preveo Milivoj Sironić, u: Teetet; FIleb, Naprijed, Zagreb, 1979.
 3. Aristotel, Metafizika, preveo Tomislav Ladan, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 4. Anselmo Canterburyjski, »Proslogion«, u: Quod vere sit Deus, Svezak 1, prevela Marina Miladinov, Demetra, Zagreb, 1999.
 5. Toma Akvinski, Izabrano djelo, preveo Tomo Vereš, Globus, Zagreb, 2005.
 6. René Descartes, Meditacije o prvoj filozofiji, preveo Tomislav Ladan, u: Husserl, Edmund, Kartezijanske meditacije, preveo Tomislav Ladan, Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb, 1975.
 7. Benedikt de Spinoza, Etika: dokazana geometrijskim redom, preveo Ozren Žunec, Demetra, Zagreb, 2000.
 8. Hegel, Fenomenologija duha, izd. Naprijed, Zagreb 1987; izd. Ljevak, Zagreb 2000. (i druga izdanja) ili Enciklopedija filozofijskih znanosti, V. Masleša, Sarajevo 1987. (i druga izdanja) ili Znanost logike, Demetra, Zagreb 2003. (i druga izdanja)
 9. Gottfried WIlhelm Leibniz, Monadologija, u: Damir Barbarić, Živo ogledalo beskonačnog, Zagreb, 1999.
 10. Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, preveo Viktor D. Sonnenfeld, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1984.
 11. Johann Gottlieb Fichte, Osnova cjelokupne nauke o znanosti, preveo Viktor D. Sonnenfeld, Naprijed, Zagreb, 1974.
 12. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Sistem transcendentalnog idealizma, preveo Viktor D. Sonnenfeld, Naprijed, Zagreb, 1986.
 13. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologija duha, preveo Milan Kangrga, Naprijed, Zagreb, 1987.
 14. Arthur Schopenhauer, Svet kao volja i predstava, Tom 1 i 2, preveo Božidar Zec, Grafor, Beograd, 1981–1984.
 15. Friedrich Nietzsche, Ljudsko, odviše ljudsko: knjiga za slobodne duhove, Svezak prvi, preveo Berislav Podrug, Demetra, Zagreb, 2012.
 16. Edmund Husserl, Ideje za čistu fenomenologiju i fenomenologijsku filozofiju, preveo Željko Pavić, Naklada Breza, Zagreb, 2007.
 17. Jean-Paul Sartre, Bitak i ništo: ogled iz fenomenološke ontologije, Svezak 1 i 2, preveo Daniel Bučan, Demetra, Zagreb, 2006–2007.
 18. Martin Heidegger, Bitak i vrijeme, preveo Hrvoje Šarinić, Naprijed, Zagreb, 1988.
 19. Lino Veljak, »’Meka ontologija’ i kraj moderne«, Filozofska istraživanja 22 (2002) 2/3 = 85/86, str. 407–414.
Dopunska literatura
 1. Antun Bauer, Opća metafizika ili ontologija, Nadbiskupska tiskara, Zagreb 1918.
 2. Aleš Ušeničnik, Ontologija, KTD, Ljubljana 1924.
 3. Josip Stadler, Opća metafisika ili ontologija, Breza, Zagreb 2004.
 4. Branislav Petronijević, Načela metafizike, sv. I, Grafos, Beograd 1986.
 5. Marijan Cipra, Temelji ontologije, Matica hrvatska, Zagreb 2003.
 6. P. F. Strawson, Analiza i metafizika, KruZak, Zagreb 1999.
 7. Classics of Western Philosophy (prir. S. M. Cahn), Hacket, Indianapolis 1985.
 8. Platon, Teetet, Naprijed, Zagreb 1979. (i druga Platonova djela)
 9. Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 1997; Kultura, Beograd 1957.(i druga izdanja)
 10. Aristotel, Fizika, izd. Liber, Zagreb 1987; izd. HSN, Zagreb 1992. (u obzir dolaze i druga izdanja)
 11. Albertus Magnus, Philosophia realis, Demetra, Zagreb 1994.
 12. Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus, Zagreb 1981.
 13. Toma Akvinski, Izbor iz djela, Naprijed, Zagreb 1990.
 14. Ivan Duns Škot, Rasprava o prvom principu, Demetra, Zagreb 1997.
 15. Friedrich Nietzsche, Volja za moć, Mladost, Zagreb 1988. (i druga izdanja)
 16. F. Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, Moderna vremena, Zagreb 2001. (i druga izdanja)
 17. Karl Jaspers, Nietzsche und das Christentum, Pipper, München 1952.
 18. Danko Grlić, Friedrich Nietzsche, Liber, Zagreb 1981.
 19. Nicolai Hartmann, Prilog zasnivanju ontologije, CKD, Zagreb 1976.
 20. Nicolai Hartmann, Novi putevi ontologije, BIGZ, Beograd 1973.
 21. Edmund Husserl, Filozofija kao stroga znanost, Ljevak, Zagreb 2003.
 22. Edmund Husserl, Kartezijanske meditacije I-II, CKD, Zagreb 1975-1976.
 23. E. Husserl, Kriza europskih znanosti i transcendentalna fenomenologija, Globus, Zagreb 1990.
 24. E. Husserl, Logička istraživanja, Breza, Zagreb 2005.
 25. Emanuel Levinas, Theorie de l’intuition dans la phenomenologie de Husserl, J. Vrin, Paris 1989.
 26. L. Veljak, Uvod u ontologiju, Breza, Zagreb 2019.
 27. Martin Heidegger, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb 1985. (preporučuje se i originalno izdanje)
 28. Martin Heidegger, Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Naprijed/Brkić, Zagreb 1996.
 29. M. Heidegger, Ontologija: hermeneutika faktičnosti, Akademska knjiga, Novi Sad 2007.
 30. Hans-Georg Gadamer, Istina i metoda, V. Masleša, Sarajevo 1978.
 31. Gadamer i filozofijska hermeneutika (prir. D. Barbarić i T. Bracanović), MH, Zagreb 2001.
 32. Michel Foucault, Znanje i moć, Globus, Zagreb 1994.
 33. Michel Foucault, Riječi i stvari, Golden marketing, Zagreb 2002.
 34. Erich Fromm, Imati i biti, Naprijed, Zagreb 1980. (i druga izdanja)
 35. Ernst Bloch, Duh utopije, BIGZ, Beograd 1982.
 36. Ernst Bloch, Princip nada, Naprijed, Zagreb 1981.
 37. Georg Lukacs, Prilog ontologiji društvenog bitka: Hegelova prava i kriva ontologija, Kulturni radnik, Zagreb 1973.
 38. Georg Lukacs, Prilog ontologiji društvenog bitka: rad, Kulturni radnik, Zagreb 1980.
 39. Georg Lukacs, Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb 1970.
 40. Jean Paul Sartre, Bitak i ništo, Demetra, Zagreb 2006.-2007. (preporučuje se čitanje djela na francuskom originalu ili na njemačkom, engleskom, talijanskom odnosno španjolskom prijevodu)
 41. Albert Camus, Mit o Sizifu, MH, Zagreb 1998.
 42. Herbert Marcuse, Hegelova ontologija i teorija povijesnosti, V. Masleša, Sarajevo 1981.
 43. Herbert Marcuse, Čovjek jedne dimenzije, V. Masleša, Sarajevo 1968.
 44. Herbert Marcuse, Um i revolucija, V. Masleša, Sarajevo 1987.
 45. Shapes of Forms:From Gestalt psychology and psychology to ontology and mathmatics (prir. L. Albertazzi), Kluwer, Dordrecht etc. 1999.
 46. Bertrand Russell, Problemi filozofije, Nolit, Beograd 1980.
 47. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, V. Masleša, Sarajevo 1987. (i druga izdanja, a preporučuje se i originalno izdanje)
 48. Ludwig Wittgenstein, Filozofijska istraživanja, Globus, Zagreb 1998.
 49. Ludwig Wittgenstein, Plava i smeđa knjiga, Globus, Zagreb 2009.
 50. Gregory Currie, Arts and Minds, Clarendon/Oxford University Press, Oxford/New York 2004.
 51. Language, Mind, and Ontology (prir. J. E. Tomberlin), Blackwell, Malden/Oxford 1997.
 52. W. van Ormand Quine, Riječ i predmet, KruZak, Zagreb 1999.
 53. Saul Kripke, Imenovanje i nužnost, KruZak, Zagreb 1997.
 54. S. Nirenburg/V. Raskin, Ontological Semantics, The MIT Press, Cambridge, Mass./London 2004.
 55. Milan Kangrga, Praksa-vrijeme-svijet, Nolit, Beograd 1984.
 56. Milan Kangrga, Klasični njemački idealizam, FFpress, Zagreb 2008.
 57. Danilo Pejović, Realni svijet, Nolit, Beograd 1960.
 58. Danko Grlić, Izazov negativnog, Nolit, Beograd 1986.
 59. Vanja Sutlić, Bit i suvremenost, V. Masleša, Sarajevo 1967.
 60. Heda Festini, Uvod u čitanje Ludwiga Wittgensteina, HFD, Zagreb 1992.
 61. Ivan Macan, Wittgensteinova teorija značenja, HFD, Zagreb 1996.
 62. Hotimir Burger, Znanost povijesti, CKD, Zagreb 1978.
 63. Lino Veljak, Marksizam i teorija odraza, Naprijed, Zagreb 1979.
 64. Lino Veljak, Od ontologije do filozofije povijesti, HFD, Zagreb 2004.
 65. Željko Pavić, Zbiljnost i stvarnost, HFD, Zagreb 1989.
 66. Branko Despot, Filozofija kao sistem?, HFD, Zagreb 1999.
 67. Gvozden Flego, Um, eros i društvo, Politička kultura, Zagreb 2006.
 68. Zvonko Šundov, Hegel i povijesno mišljenje, Demetra, Zagreb 2009.
 69. Abdulah Šarčević, Povijest filozofskog mišljenja:egzistencijalistička filozofija i pitanje o istini, Svjetlost/Bemust, Sarajevo 2005.
 70. Petar Šegedin, Volja za moć i problem istine, Demetra, Zagreb 2007.
 71. Eduard v. Hartmann, Geschichte der Metaphysik, Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1969.
 72. Hans Driesch, Metaphysik, Hirt, Breslau 1924.
 73. Ludwig Baur, Metaphysik VI, J. Koesel, München 1922.
 74. Metaphysics: contemporary readings (prir. J. R. Loux), Routledge, London 2001.
 75. Karl Jaspers, Metaphysik, Springer, Berlin 1956.
 76. Aristotelova Metafizika (zbirka rasprava, prir. P. Gregorić i F. Grgić), KruZak, Zagreb 2003.
 77. Dietrich von Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft, Habbel, Regensburg 1955.
 78. F. Gregoire, Les grands problemes metaphysiques, PUF, Paris 1962.
 79. Pavao Vuk-Pavlović, Spoznajna teorija i metafizika, JAZU, Zagreb 1928. (ili Spoznaja i spoznajna teorija, HFD, Zagreb 2009.)
 80. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, Tübingen 1966.
 81. Martin Heidegger, Kant i problem metafizike, Mladost, Beograd 1979.
 82. Hans Krämer, Platonovo utemeljenje metafizike, Demetra, Zagreb 1997.
 83. Ernst Tugendhat, Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, W. de Gruyter, Berlin 1967.
 84. Bitak i povijesnost (ur. D. Rodin), Liber, Zagreb 1982.
 85. Joachim Ritter, Metafizika i politika, Informator, Zagreb 1987.
 86. Mihailo Đurić, Niče i metafizika, Prosveta, Beograd 1984.
 87. Marijan Cipra, Metamorfoza metafizike, MH, Zagreb 1999.
 88. Franci Zore, Početak i smisao metafizičkih pitanja, Demetra, Zagreb 2006.
 89. Vesna Batovanja, Martin Heidegger: mišljenje koje se više ne razumije kao metafizika, Breza, Zagreb 2007.
 90. Lino Veljak, Horizont metafizike, HFD, Zagreb 1988.
 91. Lino Veljak, Prilozi kritici lažnih alternativa, Otkrovenje, Beograd 2010.
 92. Ante Pažanin, Metafizika i praktična filozofija, Školska knjiga, Zagreb 1988.
 93. Abdulah Šarčević, Metafizika Zapada i njeno prevladavanje, Svjetlost, Bemus, Sarajevo 2005.
 94. L. Veljak, “Ontologija i metafizika” (dostupno na http://filoz.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2011/09/Lino-Veljak-Ontologija-i-metafizika)
 95. L. Veljak, “Principi ontologije i pitanje o primatu ontologije nad logikom i gnoseologijom” (dostupno na http://filoz.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2011/09/01-stud-lex.pdf)
 96. Levi R. Bryant, The Democracy of Objects, Open Humanities Press, 2011.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar