Naziv
Osmanska književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
4
Šifra
124530
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Kolegij upoznaje studente s povijesnim, društvenim i kulturnim kontekstom klasične osmanske književnosti u razdoblju od 15. do kraja 18. stoljeća. Posebna će se pažnja posvetiti tumačenju specifičnih književnopovijesnih i poetičkih tema kao što su književne vrste i njihove društvene funkcije, estetske konvencije i imaginarij dvorskog pjesništva, pokroviteljstvo, uloga žena u osmanskoj književnoj kulturi, odlike proznog stvaralaštva i pjesničkih stilova. Kroz čitanje i analizu odabranih književnih ulomaka, studenti će se upoznati s najvažnijim autorima klasičnog i postklasničnog perioda osmanske književnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija; podjela tema za seminarski rad; periodizacija i definicija osmanske književnosti.
 2. Vrste i žanrovi klasične osmanske književnosti.
 3. Izvori za proučavanje osmanske književnosti (tezkire).
 4. "Zlatno doba" osmanskog pjesništva: 15.-16. st. (predstavnici, jezik, stil).
 5. Imaginarij klasičnog osmanskog pjesništva
 6. Mecene i pjesnici (društvena pozadina osmanske književnosti).
 7. Pjesnikinje u osmanskoj književnosti.
 8. Proza u osmanskoj književnosti (odlike proznih stilova, predstavnici, prozne vrste).
 9. Putopisna književnost na osmanskom jeziku; Evlija Čelebi
 10. Osmanska književnost 17.st.
 11. Pjesnički stilovi u osmanskoj književnosti (Baki tarz, Sebk-i hindi, Hikemi tarz, Mahallileşme)
 12. Osmanlije i Europljani u 18.st.
 13. „Doba tulipana“: renesansa ili dekadencija osmanske književnosti?
 14. Postklasični period osmanske književnosti (karakteristike, predstavnici)
 15. Kraj jedne književne paradigme: percepcija osmanske književnosti u kasnijim stoljećima

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i objasniti specifičnosti poetike i imaginarija klasičnoga osmanskog pjesništva.
 2. Prepoznati i analizirati glavne književne vrste klasične osmanske književnosti.
 3. Razlikovati i objasniti značajke glavnih književnostilskih razdoblja u osmanskoj književnosti.
 4. Kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 5. Usporediti značajke i doprinose najvažnijih predstavnika klasične osmanske književnosti.
Metode podučavanja
Usmena predavanja, čitanje i analiziranje odabranih tekstova, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosi se na temelju pismene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (pisanje i izlaganje seminarskog rada, aktivnost na nastavi).

Obavezna literatura
 1. Kut, Gunay: "The Classical Period in Turkish Literature", u: H. Inalcik, G. Renda: Ottoman Civilization, sv. II, 2009. (527-567)
 2. Silay, Kemal: Nedim & the Poetics of the Ottoman Court: Medieval Inheritance & the Need for Change, Indiana University Turkish Studies, Bloomington, 1994.
 3. Kuru, Selim: "The literature of Rum: the making of a literary tradition (1450-1600)", u: Suraiya Faroqhi, Kate Fleet: The Cambridge History of Turkey (548-592)
 4. Senturk, Ahmet Atilla; Kartal, Ahmet: Eski Turk Edebiyati Tarihi, Dergah, Istanbul, 2013.
 5. Cicek (ur.): The Great Ottoman-Turkish civilization (sv. IV, odabrani eseji o osmanskoj turskoj književnosti), Yeni Türkiye, Ankara, 2000.
 6. Senturk, Ahmet Atilla: Osmanli Siiri Antolojisi, YKY, Istanbul, 2013.
 7. Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Turk edebiyati tarihi (sv. II), Ankara, 2007.
Dopunska literatura
 1. W. G. Andrews, M. Kalpaklı: The Age of Beloveds: Love and the beloved in early-modern Ottoman and European culture and society, Duke University Press, Durham and London, 2005.
 2. Pala, Iskender: Ansiklopedik Divan Siiri Sozlugu, Kapi Yayinlari, Istanbul, 2013.
 3. W. G. Andrews, N. Black i M. Kalpaklı (pr.): An Anthology of Ottoman Poetry, Austin, University of Texas Press, 2006.
 4. Renda, Gunsel: "Europe and the Ottomans: Interactions in Art", u: H. Inalcik, G. Renda: Ottoman Civilization, sv. II, 2009. (1091-1121)
 5. Dankoff, Robert: "The Seyahatname of Evliya Celebi as a Literary Monument", Journal of Turkish Literature, br. 2, Bilkent University Center for Turkish Literature, Ankara, 2005.
 6. Havlioğlu, Didem: “On the margins and between the lines: Ottoman women poets from the fifteenth to the twentieth centuries”, Turkish Historical Review 1, 2010. (25-54).

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar