Naziv
Osnove arapskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
147589
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Uvođenje polaznika u morfologiju i sintaksu arapskoga jezika
Sadržaj
 1. Predavanje: Arapski glagoli; perfekt: osnova perfekta, lični nastavci jednine. Glagolska rečenica. Vježbe: Udžbenik, 6. lekcija; čitanje, prevođenje, odgovaranje na pitanja
 2. Predavanje: Glagolska rečenica, nastavak; genitivna veza, nastavak; prevođenje arapske genitivne veze na hrvatski. Vježbe: Udžbenik, 6. lekcija; čitanje i prevođenje
 3. Predavanje: Proširena genitivna veza; atribut prvoga i atribut drugoga člana; upitna zamjenica mada; upitne i niječne glagolske rečenice. Vježbe: udžbenik, 7. lekcija i dodatni tekstovi; čitanje i prevođenje
 4. Predavanje: Lične zamjenice i zamjenički sufiksi množine. Glagolska rečenica sa subjektom u množini. Vježbe: glagolska rečenica, genitivna veza; udžbenik, 8. lekcija i dodatni nastavni materijali
 5. Predavanje: Oblici množine glagola laysa. Vježbe: Udžbenik, 8. lekcija i dodatni tekstovi; čitanje i prevođenje
 6. Predavanje: Pravilna i nepravilna množina imenica koje označuju ljude: uvod. Vježbe: 1. kolokvij
 7. Predavanje: Pravilna množina muškog i ženskog roda; glagolska rečenica sa subjektom u množini Vježbe: Udžbenik, 9. lekcija, čitanje, prevođenje, odgovaranje na pitanja
 8. Predavanje: Imenice kull i ba’d; pitne zamjenice kam i ayy. Vježbe: udžbenik, 9. i 10. lekcija; čitanje i prevođenje
 9. Predavanje: zamjenički sufiksi s glagolima i prijedlozima (ma’a, li, ‘inda, fi, ‘ala); rečenica s neodređenim subjektom. Vježbe: 10. lekcija; čitanje i prevođenje
 10. Predavanje: izricanje posjedovanja pomoću prijedloga li i 'inda Vježbe: 10. lekcija i dodatni nastavni materijali; čitanje i prevođenje
 11. Predavanje: Glagol kana Vježbe: 2. kolokvij
 12. Predavanje: množina imenica koje ne označuju ljude i njihovo slaganje s pridjevima i glagolima; slomljena množina. Vježbe: dodatni nastavni materijali; čitanje i prevođenje
 13. Predavanje: Nastavak učenja množine; dani u tjednu. Vježbe: dodatni nastavni materijali; čitanje i prevođenje
 14. Predavanje: Nastavak učenja množine. Vježbe: čitanje, prevođenje, odgovaranje na pitanja
 15. Predavanje: Ponavljanje gradiva. Vježbe: 3., završni kolokvij

Ishodi učenja
 1. čitati vokalizirane tekstove na arapskome s poznatim leksikom
 2. sastavljati proširene imenske i glagolske rečenice (s glagolom u perfektu) na arapskome
 3. voditi elementarnu konverzaciju na arapskome
 4. opisati i objasniti kategorije pravilne i nepravilne množine u arapskome
 5. objasniti načine izricanja posjedovanja u arapskome
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Zajedničko prevođenje na satu.

Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje prijevoda s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski.
Ocjenjivanje čitanja.
Posebno se vrednuje aktivno sudjelovanje na nastavi i redovito donošenje samostalno prevedenih rečenica.

Obavezna literatura
 1. Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press.
 2. Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)
 3. Nastavni materijali koje studenti dobivaju na početku semestra
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar