Naziv
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
4
Šifra
50940
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Uvođenje polaznika u osnove arapskoga jezika i pisma
Sadržaj
 1. Predavanje: Arapski jezik u porodici semitskih jezika; arapski kao lingua sacra; razvoj arapskoga; suvremena sociolingvistička situacija u arabofonom svijetu: diglosija i bilingvizam. Arapsko pismo kao konsonantsko, pomoći znaci za kratke vokale /a/, /i/ i /u/ . Fonetski opis (alif, bā’, tā’, tā’). Početak učenja arapskog pisma. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (bā’ – tā’).
 2. Predavanje: Fonetski opis (gīm, hā’, hā’, dāl, dāl, rā’, zā’, sīn, šīn) i nastavak učenja arapskoga pisma. Pomoćni znaci u ar. pismu: sukūn, šadda, tanwīn. Znak za dugi vokal /ā/. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (gīm – šīn), udvojeni konsonanti, dugi vokal /ā/; čitanje i pisanje.
 3. Predavanje: Fonetski opis arapskih emfatika (sād, dād, tā’, zā’) i nastavak učenja ar. pisma. Znaci za duge vokale /u/ i /i/ Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (sād – zā’).
 4. Predavanje: Fonetski opis (ayn, gayn, fā’, qāf, kāf, lām, mīm) i nastavak učenja arapskoga pisma. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (ayn – mīm).
 5. Predavanje: Fonetski opis (nūn, hā, wāw, yā’) i nastavak učenja arapskoga pisma; tā marbūta, alif maqsūra. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije
 6. Predavanje: Hamza: izgovor i pravila pisanja; interpunkcija u arapskome; arapske znamenke. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije.
 7. Predavanje: Arapski vokali /a, u, i/ i njihovi alofoni; određeni član u arapskome; “sunčeva i mjesečeva slova”, asimilacija člana. Vježbe: vježbanje razlikovanja tzv. sunčevih i mjesečevih slova, čitanje i pisanje, diktat.
 8. Predavanje: Podjela riječi na slogove, primarni i sekundarni naglasak u arapskim riječima. Nepostojana hamza: riječi s početnom nepostojanom hamzom i slučaj određenoga člana. Wasla. Vježbe: Čitanje sintagmi s nepostojanom hamzom.
 9. Predavanje: PP prezentacija o arapskom pismu; kategorija roda u arapskome. Vježbe: Vježbanje roda, čitanje, usvajanje leksika
 10. Predavanje: deklinacija u arapskome; lične zamjenice jednine; osnovni prijedlozi Vježbe: Udžbenik, 1. lekcija; čitanje, vježbanje padeža; usvajanje novog leksika
 11. Predavanje: imenska sintagma i jednostavna rečenica; kongruencija; jednostavne upitne i niječne rečenice Vježbe: 2. lekcija, čitanje, usmeno prevođenje
 12. Predavanje: Razdvojna zamjenica; odnosni pridjevi; glagol laysa Vježbe: 1. kolokvij
 13. Predavanje: Posvojni zamjenički sufiksi Vježbe: čitanje; prevođenje, jednostavni dijalozi
 14. Predavanje: genitivna veza Vježbe: čitanje, prevođenje, vježbanje genitivne veze
 15. Predavanje: Genitivna veza, nastavak: pripreme za ispit Vježbe: 2., završni kolokvij

Ishodi učenja
 1. arapskim pismom napisati svaki tekst koji im je dan u latiničnoj transliteraciji
 2. čitati vokalizirane rečenice na arapskome i dobro izgovarati karakteristične arapske foneme
 3. sastavljati jednostavne imenske rečenice i sintagme na arapskome
 4. objasniti strukturu arapske genitivne veze
 5. sastavljati niječne rečenice s glagolom laysa
 6. pravilno upotrebljavati arapske posvojne sufikse
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe
Zajedničko prevođenje na satu
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje prijevoda s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski
Ocjenjivanje čitanja
Posebno se vrednuje aktivno sudjelovanje na nastavi i redovito donošenje samostalno prevedenih rečenica.

Obavezna literatura
 1. Janković, Srđan, Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma, Svjetlost, Sarajevo, 1987.
 2. Abboud, P. F., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press, 1983.
 3. Posebni nastavni materijali koje studenti dobivaju na početku semestra
Dopunska literatura
 1. Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)

Izborni predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar