Naziv
Osnove književne interpretacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
4
Šifra
36032
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Polaznici proširuju znanja o književnim rodovima i vrstama te upoznaju pojmove i metode nužne za samostalnu analizu i interpretaciju lirskih, proznih i dramskih tekstova.
Sadržaj
 1. Genološki sustav književnosti; temeljne odlike književnih rodova i njihove konzekvence za književnu interpretaciju
 2. Lirika: određenje pojma (lirika, poezija, pjesma); temeljna obilježja lirike; razine analize lirskog teksta
 3. Lirika: osnove metrike
 4. Lirika: osnove njemačke versifikacije
 5. Lirske vrste
 6. Temeljna obilježja epike; osnovni pojmovi analize radnje (tema, građa, motiv); prvi kolokvij
 7. Epika: osnovni pojmovi analize radnje (radnja, lik)
 8. Epika: osnovni pojmovi strukturne analize (komunikacijski sustav, pripovjedač, perspektiva/fokalizacija)
 9. Epika: osnovni pojmovi strukturne analize (tipovi mimeze/dijegeze, vremenska struktura, kompozicija)
 10. Epske književne vrste
 11. Temeljna oblježja dramskih tekstova
 12. Drama: osnovni pojmovi strukturne analize
 13. Dramske književne vrste
 14. Tipovi dramske forme i kazališta (zatvorena forma, otvorena forma; iluzionističko kazalište, epski teatar, "postdramsko" kazalište)
 15. Osvrt; DRUGI KOLOKVIJ

Ishodi učenja
 1. Kada položi ovaj kolegij, student će moći objasniti i primijeniti osnovni analitički instrumentarij za analizu lirskih tekstova
 2. Kada položi ovaj kolegij, student će moći objasniti i primijeniti osnovni analitički instrumentarij za analizu epskih tekstova
 3. Kada položi ovaj kolegij, student će moći objasniti i primijeniti osnovni analitički instrumentarij za analizu dramskih tekstova
 4. Kada položi ovaj kolegij, student će moći pridružiti književni tekst pripadajućem žanru književnih tekstova (lirici, epici ili dramatici).
Metode podučavanja
predavanje, projekcija, zajednička analiza
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni nazočiti predavanju s tolerancijom prema statutu Fakulteta i položiti pismeni ispit na kraju semestra. Ispit je moguće položiti i tijekom semestra pristupanjem dvama kolokvija u terminima nastave.

Obavezna literatura
 1. Jochen Vogt: Einladung zur Literaturwissenschaft, München: Fink 1999
Dopunska literatura
 1. Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. 7. Auflage. Opladen 1984.
 2. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 7. Auflage. Opladen 1990.
 3. Matias Martinez, Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. München 2003
 4. Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004
 5. Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse. 4. Auflage. München 1984 (u. öfter)

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar