Naziv
Osnove latinskoga 2
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
4
Šifra
51422
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Korektno čitanje i pisanje latinskih riječi te prepoznavanje i točna analiza svih morfoloških osobitosti unutar latinskoga konjugacijskog sustava; na temelju toga snalaženje u predočenom latinskom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnoga prevođenja na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Uvodno o latinskom glagolskom sustavu
 2. Morfologija prezentske osnove
 3. Morfologija perfektne osnove
 4. Morfologija participske osnove
 5. Deponentni i semideponentni glagoli
 6. Nepravilni glagoli
 7. Perifrastična konjugacija aktivna
 8. Participium coniunctum i ablativ apsolutni 1
 9. Participium coniunctum i ablativ apsolutni 2
 10. Gerundiv, perifrastična konjugacija pasivna, gerund
 11. Infinitiv i supin
 12. Akuzativ s infinitivom 1
 13. Akuzativ s infinitivom 2
 14. Nominativ s infinitivom
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u latinskom jeziku
 2. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta prevođenjem teksta na hrvatski.
 4. Studenti će moći samostalno proizvesti iskaze na latinskom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama latinskoga.
 5. Studenti će usporediti i povezati morfološke kategorije latinskoga s hrvatskim jezičnim sustavom.
 6. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
Metode podučavanja
Individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i projektora. Na predavanju se tumači određena gramatička cjelina iz latinskoga jezika, a na seminaru se uvježbava korektno čitanje i prevođenje propisanoga teksta ili se na pojedinim rečenicama i kraćim tekstovnim predlošcima objašnjavaju zadani morfološki oblici; pri tome se postupno analizira i ponavlja prvenstveno prethodno protumačen gramatički sadržaj, ali i sve ostale relevantne morfološke i sintaktičke osobine latinskoga jezika. Težište je na oblicima konjugacija te participskim i infinitivnim konstrukcijama.
Metode ocjenjivanja
Četiri manje (10 minuta) i jedna veća (45 minuta) pisana provjera tijekom semestra. Tijekom semestra evidentira se i aktivnost studenata na seminaru. Završni ispit na kraju semestra sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Konačna se ocjena dobije zbrojem rezultata iz svih navedenih provjera, pri čemu najveći utjecaj (70%) ima rezultat iz završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Gortan-Gorski-Pauš - Latinska gramatika, Školska knjiga. Zagreb (više pretisaka)
 2. Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik. Zagreb (više pretisaka)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij