Naziv
Osnove perzijskog jezika (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
3
Šifra
126166
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Usvojiti osnove fonetike, fonologije, morfologije i elemente sintakse suvremenog perzijskog jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u povijest perzijskoga jezika; usvajanje perzijske abecede; fonetski opis (alef-be-pe-te-se)
 2. Fonetski opis (ğim-čim-he-xe-dal-zal-re-ze-že); kratki samoglasnici (a-e-o); dugi samoglasnici (ā-i-u).
 3. Fonetski opis (sin-šin-sād-zād-tā-zā-ajn-ġajn)
 4. Fonetski opis (fe-qāf-kāf-gāf-lām-mim-nun)
 5. Fonetski opis (wāw-he-je/jā); diftonzi; pravila pisanja i izgovaranja nekih glasova (hamze-alef-lā-xā); tanvin, tašdid
 6. Provjera znanja (test); pozdravi, svakodnevni izrazi; osobne zamjenice.
 7. Prezent gl. „biti“ (budan), enklitički oblik gl. „biti“; jednostavna imenska rečenica.
 8. Negativni oblik prezenta gl. "biti"; tvorba množine imenica.
 9. Prezent glagola "imati" (daštan), afirmativni i negativni oblik; brojevi (1-100).
 10. Prošlo svršeno vrijeme; prijedlozi (az, ba, bi, be, dar, ta).
 11. Upitne zamjenice i upitni prilozi (či, če, ki, ke, koğa, čera, čand, key, četor).
 12. Izafet konstrukcija: atributna sintagma (imenica + pridjev); izražavanje posvojnosti (imenica + osobna zamjenica)
 13. Izafet konstrukcija: genitivna veza (imenica + imenica).
 14. Višečlana izafet konstrukcija; redoslijed nizanja atributa.
 15. Pripreme za ispit; vježbe prevođenja s hrvatskog na perzijski; rješavanje probnih tekstova.

Ishodi učenja
 1. Usvojiti perzijsko pismo i osnove fonologije perzijskog jezika.
 2. Opisati i objasniti osnovne morfološke kategorije u perzijskom jeziku
 3. Prepoznati i objasniti jednostavne sintaktičke kategorije u perzijskom jeziku.
 4. Čitati s razumijevanjem i analizirati jednostavne rečenice na perzijskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe, čitanje, prevođenje i analiziranje tekstova na perzijskom.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosi se na temelju pismene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivno pohađanje nastave i sudjelovanje u radu).

Obavezna literatura
 1. Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.
 2. Saeed Yousef, Hayedeh Torabi: Basic Persian: A Grammar and Workbook, Routledge, 2020.
 3. Farzad, Narguess: Teach Yourself Modern Persian, Hodder Headline, London, 2004.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar