Naziv
Osnove perzijskoga jezika (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
3
Šifra
131588
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s morfologijom perzijskoga jezika te sintaksom jednostavnih i složenih rečenica u perzijskom jeziku.
Sadržaj
 1. Posvojni nastavci (-am, -at, -aš, -eman, -etan, -ešan).
 2. Posvojne zamjenice (mal-e man, mal-e to, mal-e u, mal-e ma, mal-e šoma, mal-e anha).
 3. Komparativ i superlativ pridjeva.
 4. Izravni objekt (-ra).
 5. Tvorba prezenta.
 6. Upotreba prezenta; složeni glagoli.
 7. Prijedlozi s izafetom.
 8. Ponavljanje gradiva, provjera znanja.
 9. Posvojno-povratna zamjenica (xod).
 10. Prilozi.
 11. Prošlo trajno / nesvršeno vrijeme.
 12. Slaganje vremena u rečenici: trajno i svršeno prošlo vrijeme.
 13. Prošlo-sadašnje vrijeme.
 14. Slaganje vremena u rečenici.
 15. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u perzijskom jeziku.
 2. Analizirati i objasniti gramatički ustroj perzijske rečenice.
 3. Samostalno čitati, analizirati i prevoditi jednostavnije tekstove na perzijskom jeziku.
 4. Prevoditi jednostavnije tekstove s hrvatskog na perzijski jezik.
 5. Voditi elementarnu komunikaciju na perzijskome.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe, čitanje, analiziranje i prevođenje tekstova s perzijskog na hrvatski i obratno.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosi se na temelju pismene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivnost na nastavi).

Obavezna literatura
 1. Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.
 2. Lambton, Ann K.S.: Persian Grammar, Cambridge University Press, Cambridge, 1974.
 3. Farzad, Narguess: Teach Yourself Modern Persian, Hodder Headline, London, 2004.
 4. Saeed Yousef, Hayedeh Torabi: Basic Persian: A Grammar and Workbook, Routledge, 2020.
Dopunska literatura
 1. Lambton, Ann K.S.: Persian Vocabulary, Cambridge University Press, Cambridge, 1975.

Izborni predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar