Naziv
Osnove sociološke statistike 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS
6
Šifra
36003
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
45
Metodičke vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznati polaznike/ce s temeljnim pojmovima statistike i statističke analize: određenje statistike, primjena statistike u društvenim znanostima, pojam varijable, osnovne statističke procedure. Usvojiti osnove deskriptivne statistike i računa vjerojatnosti te njihovu ulogu u istraživanju masovnih pojava. Putem redovitih tjednih zadataka vježbati osnovne statističke procedure i njihovu primjenu u analizi i interpretaciji rezultata istraživanja.
Sadržaj
 1. Opće informacije o kolegiju i upoznavanje polaznika s obvezama Pojam i kratki historijat statistike; Upotrebe statistike; Mjesto statistike u znanstvenim istraživanjima; Zloupotreba i zablude vezane uz statistiku; Znanstvena i neznanstvena upotreba statistike; Odnos teorije i statističkih podataka; Osnovni pojmovi statistike masovnih pojava; Upotreba statistike u kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima.
 2. Deskriptivna statistika: pojam varijable
 3. Apsolutni i relativni brojevi. Proporcije. Postoci. Kontingencijska tablica.
 4. Indeksi. Stope. Relativni brojevi koordinacije
 5. Statistički nizovi. Distribucija frekvencija. Grafičko i tablično prikazivanje statističkih podataka
 6. Normalna (Gaussova) distribucija. Mjere centralne tendencije. Aritmetička sredina. Ponderirana sredina. Linearna transformacija kvantitativne varijable
 7. Mjere centralne tendencije (nastavak). Medijan. Mod.. Poligon kumulativnih frekvencija. Grafičko određivanje mjera centralne tendencije.
 8. Mjere disperzije. Raspon varijacija. Aritmetička devijacija.
 9. Pojam varijance. Računanje varijance
 10. Standardizirana pozicija rezultata u normalnoj distribuciji. z-vrijednosti. Tablica površina ispod normalne distribucije
 11. Mjere asimetrije. Pearsonove mjere asimetrije. Bowleyeva mjera asimetrije
 12. Momenti distribucije frekvencija. Centralni i pomoćni momenti Koeficijent asimetrije.
 13. Mjere zakrivljenosti.
 14. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti. Slučajan događaj. Teorijska i empirijska vjerojatnost. Tipovi vjerojatnosti. Distribucije vjerojatnosti. Odabrani primjeri distribucija vjerojatnosti.
 15. Inferencijalna statistika. Populacija i uzorak. Vrste uzoraka.

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove deskriptivne statistike
 2. Prepoznati različite vrste varijabli u društvenim znanostima
 3. Tablično i grafički prikazati podatke prikupljene kvantitativnim istraživanjem
 4. Opisati prikupljene podatke primjerenim deskriptivnim pokazateljima
 5. Odabrati primjerene, izračunati i interpretirati mjere centralne tendencije
 6. Odabrati primjerene, izračunati i interpretirati mjere disperzije
 7. Odabrati primjerene, izračunati interpretirati mjere asimetrije
 8. Poznavati osnove teorije vjerojatnosti i zakona velikih brojeva
 9. Usvojiti osnovne vrste uzorkovanja i uzoraka u kvantitativnim istraživanjima
Metode podučavanja
- Predavanja uz PowerPoint prezentaciju grafičkih i tabličnih prikaza, kao i odabranih primjera medijskih i znanstvenih istraživanja.
- Vježbe koje se izvode uz pomoć nastavnika.
- Vježbe koje se izvode samostalnim radom studenata/studentica (zadaće).
- Permanentna pismena provjera stečenih znanja.
Metode ocjenjivanja
- 3 kolokvija tijekom semestra
- pismeni ispit (moguće oslobođenje uz uvjet položena sva 3 kolokvija s uspjehom većim od 40%)
- usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Petz, B. Osnove statistike za nematematičare. Zagreb: Šk. knjiga, 1997.
 2. Serdar, V. i/ ili Šošić, I. Osnove statistike. Zagreb: Školska knjiga, (bilo koje izdanje).
 3. Materijali i skripte na Omegi
Dopunska literatura
 1. Kolesarić, V., Petz, B. Statistički rječnik tumač statističkih pojmova. Zagreb : Naklada Slap, 1999.
 2. Everitt, B. S. The Cambridge Dictionary of Statistics, 2nd ed., Cambridge : Cambridge University Press, 1992.
 3. Vogt, W. P. Dictionary of Statistics & Methodology, 2nd ed. London : Sage Publications, Inc., 1998.
 4. Blalock, H., M. Social Statistics. New York : McGraw Hill, 1979.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar