Naziv
Osnove staroslavenskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
184249
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studente hrvatskoga jezika i književnosti upoznati s temeljima općeslavenske jezične, pismovne i književne kulture, s prvim prijevodima na slavenski jezik, kako bi na temelju toga znanja razumjeli i početke nacionalne baštine. Na temelju toga znanja (prema kojemu se rekonstruira i praslavenski jezik) u daljnjem studiranju moći će se nadograđivati znanja iz povijesti hrvatskoga jezika, hrvatske srednjovjekovne književnosti, razvoja hrvatskih pisama (glagoljice, ćirilice, latinice).
Sadržaj
 1. grafemski i slovni sustav ćiriličke azbuke (uz oslonac na Traktat Crnorisca Hrabra); brojevni sustav, transliteracijska načela
 2. staroslavenske deklinacije, podjela (imeničke, zamjeničke, pridjevske); glavna promjena imenica muškoga i srednjeg roda; i-promjena, u-promjena
 3. glavna promjena, i-promjena, v-promjena imenica ženskog roda
 4. konsonantske imeničke promjene; načela grafetičkog uređenja ćiriličkih tekstova (linijski ustroj, kraćenja, ligature, interpunkcija, pisanje brojeva...)
 5. zamjenice, vrste deklinacija, supletivne osnove, deklinacija ličnih zamjenica
 6. pridjevi: podjela po značenju, tvorba pridjeva (po podrijetlu), deklinacije, stupnjevanje; deklinacija brojeva
 7. Glagoli – kategorije, osnove, glagolski razredi
 8. prezent, imperativ, supin
 9. osnove staroslavenske kodikologije (materijali za pisanje, sredstva za pisanje, struktura kodeksa, organizacija teksta na stranici itd.)
 10. imperfekt, aorist
 11. složeni glagolski oblici
 12. participi
 13. složeni glagolski oblici; nepromjenljive riječi
 14. povijest
 15. provjera znanja

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati pojedine češke književne pojave u odnosu na povijesni kontekst
 2. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti češko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 3. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati različita razdoblja i elemente češke kulture
 4. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 5. objasniti i upotrijebiti temeljno pojmovlje i izdvojiti pojave iz slovačke fonetike i fonologije, s posebnim osvrtom na razlike u hrvatskom jeziku
 6. prepoznati i svrstati osnovne pojave iz povijesti slovačkoga jezika u slavističkom kontekstu, s osvrtom na slovačke dijalekte
 7. prepoznati i opisati osnovne slovačke društveno-kulturne i povijesne činjenice bitne za utvrđivanje slovačkih jezičnih i književnih posebnosti u širem europskom kontekstu
 8. navesti i objasniti specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija slovačke književnosti
Metode podučavanja
Predavanja
Samostalne analize glagoljičkih i ćiriličkih tekstova.
Samostalne jezične analize, po svim lingvističkim razinama, staroslavenskih tekstova.
Metode ocjenjivanja
učestale domaće zadaće
polaganje kolokvija
završni pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Damjanović, Stjepan: Staroslavenski jezik, Zagreb 2005., 5-183;
 2. Damjanović, Stjepan: Slovo iskona, Zagreb 2002., izabrana poglavlja 1-179 ili 22004., izabrana poglavlja 1-201
 3. Damjanović, Stjepan i dr: Mali staroslavensko-hrvatski rječnik, 2004.
 4. Bratulić, Josip: Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela, Zagreb (jedno od izdanja)
 5. Mihaljević, Milan: Slavenska poredbena gramatika, 2002., izabrana poglavlja
Dopunska literatura
 1. Hamm, Josip: Staroslavenska gramatika, Zagreb, jedno od izdanja
 2. Hamm, Josip: Staroslavenska čitanka, Zagreb, jedno od izdanja
 3. Grivec, Franc: Slavenski blagovjesnici sveti Ćiril i Metod, Zagreb 1985.
 4. Kapović, Mate: Uvod u indoeuropsku lingvistiku, Zagreb 2008.
 5. Matasović, Ranko: Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb 2008.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar