Naziv
Osnovni pojmovi sociologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS
6
Šifra
36002
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznati studente s temeljnim uvidima, konceptima i principima sociologije kao znanstvene discipline u svrhu unaprjeđenja njihovih opservacijskih vještina i analitičkih sposobnosti neophodnih za daljnji studij sociologije.
Sadržaj
 1. Utemeljenje socioligije i osobenost sociološkog pristupa u izučavanju društva
 2. Kultura i društvena struktura
 3. Temeljni sociološki pojmovi -- zajednica i društvo, primarne i sekundarne grupe, društveno djelovanje, moć i vlast, društvena nejednakost, klasa i klasna struktura, alijenacija i anomija, devijantnost
 4. Ključne društvene institucije -- stratifikacija, rad, obitelj, religija
 5. Teorijske perspektive u sociologiji
 6. Sociologija kao profesija
 7. --
 8. --
 9. --
 10. --
 11. --
 12. //
 13. //
 14. //
 15. //

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i definirati temeljne sociološke kategorije i koncepte
 2. Prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 3. Prepoznati i usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji
 4. Interpretirati i primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa
 5. Prepoznati i demonstrirati relevantnost sociološkog znanja za razumijevanje društvenih pojava i procesa
Metode podučavanja
Predavanje uz power-point prezentacije, čitanje originalnih tekstova i pisanje izvještaja, usmene prezentacije seminarskih radova, diskusije o pročitanim tekstovima
Metode ocjenjivanja
Prisustvovanje na nastavi, seminarske prezentacije, aktivno sudjelovanje u diskusijama, kolokvij i pismeni ispit iz cijelog gradiva.

Obavezna literatura
 1. Svi naslovi obrađeni na seminarima
 2. Haralambos, M. Uvod u sociologiju. Zagreb : Globus, 1989.
 3. Ritzer, G. Suvremena sociologijska teorija. Zagreb : Globus, 1997. Prvo i drugo poglavlje.
Dopunska literatura
 1. Kuvačić, I.Uvod u sociologiju. Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar