Naziv
Poetika prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
125546
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj

Senzibilizirati studente za probleme književnoga prevođenja i uputiti ih u složenost prevodilačkog procesa;
upoznati studente s različitim pristupima književnom prevođenju kao i s različitim prevodilačkim poetikama;
poticati na kritičko mišljenje.

Sadržaj
 1. Uvod u sadržaj i ciljeve kolegija. Što je poetika prevođenja?
 2. Književno prevođenje kroz razdoblja.
 3. Teorije prevođenja.
 4. Uloga i zadaća književnog prevoditelja.
 5. Teoremi u prevođenju prema promišljanju Jean-Renéa Ladmirala. Estetika prevođenja.
 6. Miš ili štakor? Umberto Eco: prevođenja kao pregovaranje.
 7. Iskustva prevođenja: Umberto Eco (II): kompenzirati gubitke.
 8. Izlaganje studenata
 9. Kultura i prevođenje: Antoine Berman.
 10. A. Berman: Deformacije u prevođenju.
 11. Henri Meschonnic o prevođenju.
 12. Henri Meschonnic: prevođenje ritma.
 13. Problem neprevedivosti.
 14. Izlaganja studenata
 15. Vrednovanje. zaključci. .

Ishodi učenja
 1. Istražiti povijest i teoriju književnog prevođenja kao vrst eumjetničkog izražavanja.
 2. Baviti se osnovnim temama kao što su doslovno prevođenje, izvornost, prevođenje kao metafora, transformacija i ponovno stvaranje.
 3. FR105 Prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 4. FR02 Kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
 5. FR09 Uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
Metode podučavanja

Power Point prezentacije - Izravno poučavanje

Analize prijevoda.

Rasprave.
Metode ocjenjivanja

Samostalno izlaganje.

Seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Berman, Antoine, L´Épreuve de l´étranger, Gallimard, 1984. •
 2. Eco, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, prev. Myriem Bouzaher, Grasset, 2007. (Otprilike isto. Iskustva prevođenja, Algoritam, Zagreb, 2006.)
 3. Ladmiral, Jean-René, Traduire: théorèmes pour la traduction, Gallimard, 1994. (Kako prevoditi. Teoremi za prevođenje, Politička kultura, Zagreb, 2007.)
 4. Meschonnic, Henri, Poétique du traduire, Verdier, 1999.
 5. Mikšić, Vanda, Interpretacija i prijevod, Meandarmedia, 2011.
 6. Oseki-Dépré, Inês, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, 1999.
 7. Ricoeur, Paul, Sur la traduction, Bayard, 2004.
 8. Steiner, Georges, Après Babel, prev. Lucienne Lotringer, Albin Michel, 1985. (After Babel, Oxford University Press, 1998)
Dopunska literatura
 1. Launy, de Marc, Qu'est-ce que traduire? Vrin, 2006
 2. Oustinoff, Michaël, La traduction, P.U.F. 2003.
 3. Le Calvé –Ivičević, Lectures en traductologie, www.unizd.hr/Portals/16/francuski-prevoditeljski/ELC

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij