Naziv
Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
170374
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sudionici se prvo trebaju upoznati s osnovama njemačke političke, društvene i kulturne povijesti razdoblja između 1933. i 1945. godine, pri čemu u prvom planu trebaju stajati povijesni fenomeni političkog totalitarizma (nacionalsocijalizma), antisemitizma, holokausta, egzila i Drugoga svjetskog rata. Duboka političko-kulturna cezura što je nastala dolaskom nacista na vlast i posljedičnim izopćenjem i protjerivanjem mnogih umjetnika, dovodi do cijepanja književnosti njemačkoga jezičnog izraza na tri sfere, na nacionalsocijalističku književnost, književnost 'unutrašnje emigracije' i književnost u egzilu. U kolegiju će se prikazati različiti vidovi tih triju sfera na osnovi njihovih poetoloških i kulturno-političkih koncepta i potom predstaviti na primjeru reprezentativnih autora i djela. Diskusija će se voditi i o drugim kulturnim formatima tog vremena poput filma i likovnih umjetnosti. Sudionici trebaju pročitati nekoliko izabranih tekstova razdoblja (Eberhard Wolfgang Möller: Das Frankenburger Würfelspiel; Lyrik in Auswahl; Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen; Stefan Zweig: Schachnovelle; Anna Seghers: Das siebte Kreuz; Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott) i sudjelovati u raspravi o tim djelima.
Sadržaj
 1. Kriza Weimarske Republike, dolazak nacista na vlast, etabliranje diktature
 2. Ideologija i kulturna politika nacionalsocijalističkog pokreta, antisemitizam
 3. Austrija (‚Ständestaat’, ‚Anschluss’), Drugi svjetski rat, holokaust
 4. Književna produkcija u Trećem Reichu
 5. Književna produkcija u egzilu
 6. Koncepti nacionalsocijalističke književnosti: Eberhard Wolfgang Möller: Das Frankenburger Würfelspiel
 7. Koncepti nacionalsocijalističke književnosti: lirika u izboru
 8. Koncepti književnosti ‚unutrašnje emigracije’: Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen
 9. Koncepti književnosti ‚unutrašnje emigracije’: Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen
 10. Koncepti književnosti u egzilu: Stefan Zweig: Schachnovelle
 11. Koncepti književnosti u egzilu: Stefan Zweig: Schachnovelle
 12. Anna Seghers: Das siebte Kreuz; Ödön von Horváth
 13. Anna Seghers: Das siebte Kreuz
 14. Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott
 15. Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott

Ishodi učenja
 1. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će na primjeru radikalizacije društvenih, političkih i ekonomskih prilika u Weimarskoj Republici moći prepoznati i objasniti opasnosti što demokratskim društvima prijete do radikalnih političkih pokreta; moći će također prepoznati i objasniti što uspostava totalitarnog društvenog poretka znači za društvo, a napose za kulturu.
 2. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći prepoznati i objasniti razloge koji su doveli do radikalne cezure u njemačkoj književnosti od 1933., u austrijskoj od 1938. godine; s tim u vezi moći će prepoznati i objasniti razloge zbog kojih se njemačka književna produkcija između 1933. i 1945. razdijelila u tri velika korpusa: nacionalsocijalističku književnost, književnost 'unutarnje emigracije' i emigrantsku književnost.
 3. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će učvrstiti i produbiti svoja znanja o povijesti njemačke kulture i književnosti 20. stoljeća stečena na preddiplomskom studiju.
 4. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela s njemačkoga govornog područja te kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
 5. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći samostalno istražiti odabrani korpus književnih i srodnih tekstova uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti svoje zaključke o tim tekstovima.
Metode podučavanja
Predavanje, seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (alternativa: seminarski rad)

Obavezna literatura
 1. Gregor Streim: Deutschsprachige Literatur 1933-1945. Eine Einführung, Berlin 2015;
 2. Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. III: 1918-1980, Königstein/Ts. 1984;
 3. Sebastian Graeb-Könneker: Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte, Stuttgart 2001;
 4. Eberhard Wolfgang Möller: Das Frankenburger Würfelspiel
 5. Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen
 6. Stefan Zweig: Schachnovelle
 7. Anna Seghers: Das siebte Kreuz
 8. Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott
Dopunska literatura
 1. Martin Broszat und Norbert Frei (Hg.): Das Dritte Reich im Überblick: Chronik, Ereignisse, Zusammenhänge, München 1996;
 2. Alexander Stephan: Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. Eine Einführung, München 1979;
 3. Reinhold Grimm und Hermand Jost (Hg.): Exil und innere Emigration, Frankfurt a.M. 1979.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij