Naziv
Poglavlja iz njemačke književnosti - Romantik
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
131567
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Nakon upoznavanja s pojmom romantizma i s njegovim različitim pojavnim oblicima u europskim književnostima, rad u kolegiju fokusirat će se na socijalnu i kulturnu povijest razdoblja s kraja 18. i početka 19. st., te na poetike ranoga i kasnog njemačkog romantizma i, s tim u vezi, na diskusiju o egzemplarnim poetološkim tekstovima. Težište većeg dijela kolegija tvorit će prikaz opusa paradigmatskih autora (Tieck, Wackenroder, Novalis, F. i A.W. Schlegel, Brentano, Arnim, Hoffmann, Eichendorff…). Budući da je razdoblje oko 1800. g. obilježeno izrazitim stilskim pluralizmom, bit će riječi i o dodirima romantičara s drugim tendencijama u suvremenoj književnosti, ponajprije s weimarskom klasikom. – Sudionici će pročitati nekoliko tekstova spomenutih autora.
Sadržaj
 1. Pojam romantizma; socijalna i kulturna povijest epohe na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće (1)
 2. Pojam romantizma; socijalna i kulturna povijest epohe na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće (2)
 3. Pojam romantizma; socijalna i kulturna povijest epohe na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće (3)
 4. Poetološki koncepti njemačkog romantizma (1)
 5. Poetološki koncepti njemačkog romantizma (2)
 6. Wilhelm Heinrich Wackenroder/ Ludwig Tieck: Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders
 7. Ludwig Tieck: Der Runenberg (1)
 8. Ludwig Tieck: Der Runenberg (2)
 9. Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente
 10. Novalis: Heinrich von Ofterdingen (1)
 11. Novalis: Heinrich von Ofterdingen (2)
 12. Clemens Brentano: Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl
 13. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Der Sandmann (1)
 14. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Der Sandmann (2)
 15. Joseph von Eichendorff: Izbor iz lirike

Ishodi učenja
 1. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći prepoznati i objasniti značenje temeljne prekretnice u društvenoj, političkoj i kulturnoj povijesti što se zbila na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće i što korespondira s nastankom moderne u širem smislu riječi i romantizma kao njezinoga prvog očitovanja u kulturi.
 2. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći prepoznati i objasniti raznolike pojavne oblike romantičke kulture i književnosti u europskom okviru i napose na njemačkom jezičnom području.
 3. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći prepoznati i objasniti razloge zbog kojih je njemačka romantička kultura, dominantna u srednjoeuropskom kulturnom kontekstu, imala tako snažno djelovanje na manje srednjoeuropske kulture poput hrvatske.
 4. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će učvrstiti i produbiti svoja znanja o povijesti njemačke kulture i književnosti stečena na preddiplomskom studiju.
 5. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja te kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama s njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
 6. Na pozadini teme kolegija student/ica će, položivši ga, biti u stanju samostalno prepoznati, analizirati i objasniti i razne druge aspekte kulturnoga, društvenog i povijesnog razvitka zemalja njemačkoga govornog područja u novom vijeku.
 7. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći samostalno istražiti odabrani korpus književnih i srodnih tekstova uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti svoje zaključke o tim tekstovima.
Metode podučavanja
Predavanje, seminarski rad
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (alternativa: seminarski rad)

Obavezna literatura
 1. Wilhelm Heinrich Wackenroder/ Ludwig Tieck: Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders
 2. Ludwig Tieck: Der Runenberg
 3. Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente
 4. Novalis: Heinrich von Ofterdingen
 5. Clemens Brentano: Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl
 6. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Der Sandmann
 7. Joseph von Eichendorff: Auswahl aus der Lyrik
 8. Monika Schmitz-Emans: Einführung in die Literatur der Romantik, Darmstadt 2009.
 9. Detlef Kremer: Romantik, Stuttgart-Weimar 2001.
 10. Marijan Bobinac: Uvod u romantizam, Zagreb 2012.
 11. Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, I-III, Königstein, 1979-1984.
Dopunska literatura
 1. Lothar Pikulik: Frühromantik, München 2000. Helmut Schanze (Hg.): Romantik-Handbuch, Stuttgart – Weimar 2003. Gerhard Schulz: Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration, I-II, München 1983/89. Gerhard Schulz: Romantik. Geschichte und Begriff, München 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij