Naziv
Politička antropologija
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS
5
Šifra
117923
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s osnovnim teorijskim, metodološkim i sadržajnim pretpostavkama za istraživanje u znanstvenom polju političke antropologije. Provedba osnovnog cilja kolegija podrazumijeva: 1. bazično konceptualno definiranje i iscrtavanje fenomena društvene moći u različitim kulturama, 2. upoznavanje s različitim teorijskim i metodološkim razinama pristupa fenomenu politike 3. pregled istraživanja u okviru kulturne antropologije i etnologije, 4. kritičko i metateorijsko problematiziranje fenomena politike na teorijsku i istraživačku praksu etnologije i kulturne antropologije.
Sadržaj
 1. Evolucija države
 2. Predmoderna i moderna društva
 3. Ekonomija i društvo
 4. Religija i društvo
 5. Kulturalna ekologija društva
 6. Društvene uloge spolova
 7. Nacionalizam, nacionalističke revolucije i reakcija na njih
 8. Etnicitet i identitet
 9. Odnosi moći u modernoj državi
 10. Religijski simbolizam, rituali i politički identitet
 11. Civilno društvo, nevladine udruge i pitanja civilnog društva
 12. Granice grupe i zajednički elementi različitih grupa
 13. Lokalna politika, globalizacija i postmoderna
 14. Sadržaj kasne moderne u vremenu globalnih promjena
 15. Politika identiteta kao osnova politike 21. stoljeća

Ishodi učenja
 1. Analizirati i usporediti različite istraživačke pristupe u političkoj antropologiji vrednujući doprinose različitih autora i škola
 2. Nakon kritičke procjene, sintetizirati doprinose različitih pristupa uz mogućnost kreiranja vlastitog konceptualnog pristupa
 3. Formulirati sustavno istraživanje odnosa kulture i moći te pristup fenomenu politike iz antropološke perspektive
 4. Moći kritički i metateorijski propitati utjecaj politike na antropološku teoriju i istraživačku praksu
 5. Planirati i organizirati vlastito istraživanje određenog političkog fenomena primjenjujući tehnike kvalitativnog istraživanja uz izbor odgovarajućih za pojedini slučaj
 6. Preispitati u kakvom je odnosu konkretno kvalitativno istraživanje političkih fenomena prema antroploškoj teoriji i praksi
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Praćenje redovitosti pohađanja nastave, praćenje zalaganja u vođenim raspravama na nastavi, usmeni ispit, vrednovanje kvalitete seminarskog rada, praćenje kvalitete istraživačkog dijela kao pripreme za pisanje seminarskog rada

Obavezna literatura
 1. CASTELLS, Manuel. 2002. Moć identiteta. Zagreb : Golden marketing.
 2. LEWELLEN, Ted C. (2003.): Political Anthropology. Connecticut-London: Praeger
 3. ARENDT, Hannah. 1996. Eseji o politici. Antibarbarus
 4. KALANJ, Rade. 2010. Ideologija, utopija, moć. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 5. FOUCAULT, Michael. 1994. Znanje i moć. Globus, Zagreb, odabrana poglavlja.
Dopunska literatura
 1. GIRARDET, Raul. 2000. Politički mitovi i mitologije. Biblioteka xx.vek.
 2. FORTES, Meyer and E. E. EVANS-PRITCHARD. 1940. (eds.) African Political Systems. Oxford: The Clarendon Press.
 3. ČOLOVIĆ, Ivan . 2000. Politika simbola. Beograd: XX vek.
 4. CHEATER, Angela. 1999. The anthropology of power. Routledge.
 5. ANDERSON, Benedict. 1990. Nacija: zamišljena zajednica. Zagreb: Školska knjiga.
 6. AGAMBEN, Giorgio. 2006. Homo sacer. Arkzin.
 7. GUPTA, Akhil i SHARMA, Aradhana. ur. 2006. The Anthropology of the State: A Reader. Blackwell.
 8. MANNHEIM, Karl. 1978. Ideologija i utopija. Beograd: Nolit. odabrana poglavlja.
 9. MORGAN, L. H. 1981. Drevno društvo. Beograd: Prosveta.
 10. VINCENT, Joan i NUGENT, David. 2007. A companion to the Anthropology of Politics. Blackwell. odabrana poglavlja.
 11. WEBER, Max. 1999.Vlast i politika. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar