Naziv
Poljska drama i kazalište
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
117650
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij upoznaje studente s osnovnim aspektima i fenomenima poljske drame i kazališta koji su u značajnoj mjeri reflektirali ili čak pokretali dubinske političko-ideološke ili, šire, svjetonazorne mijene unutar matičnog kulturnog konteksta, te im na taj način omogućava ne samo lakšu orijentaciju unutar te tradicije, već i općenito u razmijevanju poljskih kulturnih kodova.
Sadržaj
 1. Predavanje: Mjesto i uloga kazališta u poljskoj kulturi Seminar: osnovna literatura i porblem materijala u teatrološkim istraživanjima
 2. Predavanje: Liturgijske dramatizacije i teatralizacije, elegijska i humanistička komedija: Seminar: Visitatio sepulchri
 3. Predavanje: Misterij i moralitet Seminar: Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim
 4. Predavanje: Učena drama i kazalište renesanse Seminar: J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 5. Predavanje: Drama i kazalište u doba baroka Seminar: Komedia rybałtowska
 6. Predavanje: Kazalište u službi prosvjetiteljstva Seminar: W. Bogusławski, Krakowiacy i górale
 7. Predavanje: Dramska misao romantizma: Dušni dan A. Mickiewicza i XVI. "kazališno predavanje" Seminar: A. MIckiewicz, Dziady
 8. Predavanje: Drame Zygmunta Krasińskog i Juliusza Słowackog Seminar: Z. Krasiński, Nie-boska komedia i J. Słowacki, Kordian
 9. Predavanje: Aleksander Fredro i poljska građanska dramaturgija, Seminar: A. Fredro, Zemsta
 10. Predavanje: Kazališna misao Mlade Poljske. Simbolistički teatar S. Wyspiańskog Seminar: S. Wyspiański, Wesele
 11. Predavanje: Teatar «Čiste forme» Stanisława Ignacyja Witkiewicza Seminar: S. I. Witkiewicz, Szewcy
 12. Predavanje: Kazališna forma Witolda Gombrowicza Seminar: W. Gombrowicz, Ślub
 13. Predavanje: Egzistencijalizam i groteska: drama apsurda Seminar: S. Mrożek, Tango, T. Różewicz, Kartoteka
 14. Predavanje:«Siromašno kazalište» Jerzyja Grotowskog Seminar: Akropolis
 15. Predavanje: «Teatar smrti» Tadeusza Kantora Seminar: Umarła klasa

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati pojedine poljske kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju poljske književnosti
 3. primijeniti književnokritičku aparaturu i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja
 4. samostalno istražiti i usporediti različita razdoblja i elemente poljske kulturne i društvene povijesti služeći se povijesnom, lingvističkom i književnoteorijskom literaturom na poljskom i hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
predavanje, rad na tekstovima, diskusije, video materijali
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich; Komedia rybałtowska; A. Mickiewicz, Dziady; Z. Krasiński, Nie-boska komedia; J. Słowacki, Kordian, Balladyna; C. K. Norwid, Pierścień wielkiej damy; A. Fredro, Zemsta; S. Wyspiański, Wesele; S. I. Witkiewicz, Szewcy; W. Gombrowicz, Ślub; S. Mrożek, Tango, T. Różewicz, Kartoteka
 2. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa, 1978.
 3. J. Kelera, Panorama dramatu, Wrocław, 1989.
Dopunska literatura
 1. J. Kłossowicz, Tadeusz Kantor. Teatr, Warszawa, 1991.
 2. Z. Malić, Gombrowicziana, Zagreb, 2004.
 3. D. Blažina, Katastrofizam i dramska struktura, Zagreb, 1993.
 4. Z. Osiński, Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa, 1980

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij