Naziv
Poljska književna kritika i znanost o književnosti (metodologija)
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
117651
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
U teorijskom aspektu kolegij upoznaje studente s osnovnim paradigmama suvremene poljske književnokritičke i književnoznanstvene misli. U praktičnom dijelu bavi se mogućnostima implementacije navedenih metodologija u individualnom radu studenata koji se pripremaju za pisanje diplomskog rada iz područja poljske književnosti ili kulturoloških studija, te uvodi studente u organizaciju rada na pripremi i pisanju tog rada.
Sadržaj
 1. Svrha diplomskog rada: završnost u studiju ili uvod u istraživački rad?
 2. Kratak pregled: suvremene književnoznanstvene episteme
 3. Kratak pregled: suvremena kritika i teorija književnosti
 4. Pluralnost metodologija znanstvenog istraživanja: cilj opravdava sredstva?
 5. Metodologija znanstvenog istraživanja na primjerima
 6. Izbor teme diplomskog rada: primjerenost metoda i ciljeva
 7. Tiplogija akademskog pisanja: znanstveni, stručni i akademski radovi
 8. Korištenje i bilježenje stručne i znanstvene literature
 9. Organizacija rada, prikupljanje i selekcija materijala
 10. Bilješke, sažeci, literatura, indeks, kazalo
 11. Recenzija ili ocjena rada
 12. Individualni rad sa studentima: odabir teme diplomskog rada
 13. Individualni rad sa studentima: odabir kritičke literature
 14. Individualni rad sa studentima: odabir odgovarajuće metodologije
 15. Obrana rada

Ishodi učenja
 1. samostalno osmisliti teme istraživanja, prikupiti potrebnu građu i interpretirati je služeći se metodom povezivanja teorijskih znanja i novostečenih praktičnih
 2. samostalno istražiti i usporediti različita razdoblja i elemente poljske kulturne i društvene povijesti služeći se povijesnom, lingvističkom i književnoteorijskom literaturom na poljskom i hrvatskom jeziku
 3. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju polonistike sa svojim drugim studijskim programom
 4. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja polonistike s posebnim osvrtom na kulturu i književnost
Metode podučavanja
predavanje, diskusije, rad na tekstovima
Metode ocjenjivanja
izrada izvještaja o provedenim pripremama oko odabira teme, metodologije i koncepcije budućeg diplomskog rada (uvjet za izlazak na ispit) te usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. M. Gačić, Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Zagreb, 2002.
 2. D. Oraić Tolić, Akademsko pismo, Zagreb, 2011.
Dopunska literatura
 1. Z. Mitosek, Teorie badań literackich (više izdanja);

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij