Naziv
Poljska književnost do modernizma
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
51444
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij upoznaje studente s osnovnim problemima povijesti poljske književnosti od početaka do kraja 19. stoljeća: srednjeg vijeka, renesanse, baroka, prosvjetiteljstva, romantizma i pozitivizma, te mogućnostima primjene analitičko-interpretativnih postupaka na temeljnom korpusu književnih djela.
Sadržaj
 1. Predavanje: Srednji vijek: Povijesni, društveni i svjetonazorni kontekst razvoja pismenosti u Poljskoj od 10-15. stoljeća. Usmena tradicija. Pismenost na latinskom: godišnjaci, kronike, hagiografije. Rana lirika. Liturgijska drama i kazalište. Počeci pismenosti na poljskom jeziku.
 2. Renesansa I : Povijesni, društveni i svjetonazorni kontekst razvoja renesanse u Poljskoj 16. stoljeća. Periodizacija : od srednjeg vijeka do baroka. Humanizam, rana renesansa. Mikołaj Rej. Pjesnička i prozna djela na lat. i polj. jeziku (fragmenti).
 3. Jan Kochanowski, život i stvaralaštvo. Jan Kochanowski, Epigrami (Fraszki) i druga djela.
 4. Renesansa II: zrela renesansa i najava baroka. Sarmatizam. Pjesništvo i prijevodna djela. Elegije Kochanowskog, poezija Sępa Szarzyńskog. Jan Kochanowski, Elegije (Treny), poezija Sępa Szarzyńskog.
 5. Barok I: Povijesni, društveni i svjetonazorni kontekst razvoja baroka u Poljskoj 17. i 18. stoljeća. Periodizacija barokne književnosti. Pjesništvo ranog baroka. Ulenšpiglovska književnost (literatura sowizdrzalska). Razvoj epike: uloga prijevodne književnosti. Poezija Szymona Szymonowica. Ulenšpiglovska književnost, dijačka komedija (komedia rybałtowska): izbor.
 6. Barok II: Poezija punog baroka. Latinski pjesnici. Pjesništvo Jana Andrzeja Morszytna. Književnost kasnog baroka. Pjesništvo Wacława Potockog. Jan Chryzostom Pasek i barokna memoaristika. Pjesme Jana Andrzeja Morszytna i Wacława Potockog; Memoari (Pamiętniki) Jana Chryzostoma Paseka – fragmenti.
 7. Prosvjetiteljstvo I: Povijesni, društveni i svjetonazorni kontekst razvoja prosvjetiteljstva u Poljskoj u drugoj pol. 18. stoljeća. Periodizacija prosvjetiteljstva. Književnost u službi reformi: Ignacy Krasicki. Kazalište i drama kao politička pozornica. Ignacy Krasicki, Satire (Satyry) i Basne i pouke (Bajki i przypowieści).
 8. Prosvjetiteljstvo II: Propast poljske Plemićke republike i uloga književosti u novim političkim uvjetima. Program književnosti u službi očuvanja nacionalnog identiteta. Pjesništvo Stanisława Trembeckog. Sentimentalizam. Komediografsko stvaralaštvo Aleksandra Fredra. A. Fredro, Osveta (Zemsta).
 9. Romantizam I. Povijesni, društveni i svjetonazorni kontekst razvoja romantizma u Poljskoj u prvoj pol. 19. stoljeća. Periodizacija romantizma. Sentimentalizam i rani romantizam. Ukrajinska škola. A. Malczewski, Maria.
 10. Adam Mickiewicz I: Biografija do 1830: Vilno, Kovno, rusko izgnanstvo, Rim. Europski utjecaji. Protiv klasicizma. Oblikovanje prvog programa romantizma: folklorizam, individualizam, osjećajnost, tajanstvo. Byronovski junak. Adam Mickiewicz, Balade i romance (Ballady i romanse), Dušni dan II, IV, (Dziady II, IV), Krimski soneti (Sonety krymskie).
 11. Adam Mickiewicz II: Biografija od 1831. do 1855: Drezden, Paris, Laussana, Rim, Konstantinopol. Novembarski ustanak i oblikovanje mesijanizma. Knjige poljskog naroda i poljskog hodočašća. Stvaranje «slavenske» drame i vrhunac romantizma: III. dio Dušnog dana (Dziady III). Prema sentimentalizmu i realizmu: Gospodin Tadija (Pan Tadeusz). Lozanska lirika. Pariška predavanja. A. Mickiewicz – najveći polj. romantički mit. Adam Mickiewicz, Dušni dan III. i Gospodin Tadija.
 12. Juliusz Słowacki: Biografija i biografske «faze». Protiv Mickiewicza. Od Shakesparea do Kralja-Duha. Osobitosti dramaturgije. Juliusz Słowacki, Kordian, U Švicarskoj (W Szwajcarii).
 13. Zygmunt Krasiński: Biografija. Pokušaj pronalaženja „trećeg” puta: mesijanizam, katastrofizam i Kraljevstvo Božje na zemlji. Zygmunt Krasiński, Nebožanstvena komedija (Nie-boska komedia).
 14. Pozitivizam I.: povijesni, društveni i svjetonazorni kontekst razvoja pozitivizma u Poljskoj u drugoj pol. 19. stoljeća. Pokušaj periodizacije. Kriza romantizma i najava pozitivizma: Cyprian Kamil Norwid. Program pozitivizma. Siječanjski ustanak, tenedenciozna književnost: Eliza Orzeszkowa. Realizam i pokušaj sinteze: Bolesław Prus. Eliza Orzeszkowa, Na Njemenu (Nad Niemnem), Bolesław Prus, Lutka (Lalka) i Faraon.
 15. Pozitivizam II: Kraj pozitivističkog programa: Henryk Sienkiewicz i književnost «u okrjepu duše». «Antipozitivistički prijelom»: naturalizam. Modernističko odbacivanje Sienkiewicza: protiv «podjetinjele Poljske». Pokušaj sumiranja na pragu 20. stoljeća. Henryk Sienkiewicz, Ognjem i mačem (Ogniem i mieczem) i Quo vadis.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovne kulturne i književnopovijesne pojmove koji konstituiraju specifičnosti pojedinih razdoblja
 2. prepoznati i opisati specifičnosti svakog pojedinog razdoblja, njegove idejne, stilske i estetske vrijednosti
 3. usporediti i komentirati ključne književne pojave i kanonska djela iz različitih razdoblja poljske povijesti književnosti
 4. primijeniti adekvatnu književno-kritičku literaturu
 5. kritički prosuditi spoecifičnost pojedinih književno-povijesnih rzadoblja u odnosu na europski književni i kulturni kontekst
 6. prepoznati povijesne, društvene i kulturne sličnosti i razlike između književnopovijesnog procesa u hrvatskoj i poljskoj književnosti
 7. prepoznati opsnovne sličnosti i razlike između književnopovijesnog procesa u hrvatskoj i poljskoj književnosti
Metode podučavanja
predavanje, analiza tekstova, video prezentacije
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje: tri kolokvija (testovi nakon svake dvije obrađene cjeline), seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. J. Kochanowski, Fraszki; Treny; I. Krasicki, Satyry; Bajki; A. Fredro, Zemsta; A. Mickiewicz, Ballady i romanse; Sonety krymskie; Dziady; Pan Tadeusz; J. Słowacki, Kordian; W Szwajcarii; Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; E. Orzeszkowa, Nad Niemnem; B. Prus, Lalka; Faraon; H. Sienkiewicz, Trylogia; Quo vadis
 2. Z. Malić, Gost u kući. Prijevodi i prepjevi iz poljskoga pjesništva, Zagreb, 2006.
 3. Z. Malić, Poljska književnost, u: Povijest svjetske književnosti, knjiga VII, Zagreb 1975. ili Z. Malić, Iz povijesti poljske književnosti, Zagreb, 2002.
 4. D. Blažina, U auri Dušnog dana, Zagreb, 2005.
Dopunska literatura
 1. (serija:) Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Dzieje Literatury Polskiej: T. Witczak, Literatura Średniowiewcza; J. Ziomek, Literatura Odrodzenia; C. Hernas, Literatura baroku; M. Klimowicz, Literatura Oświecenia; A. Witkowska, Literatura romantyzmu; H. Markiewicz, Literatura pozytywzmu (više izdanja)
 2. C. Miłosz, Historia literatury polskiej (više izdanja)
 3. B. Dopart, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Księgarnia Akademicka, Kraków, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar