Naziv
Poljske jezične vježbe I
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
184263
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Usavršavanje znanja poljskog jezika s posebnim naglaskom na komunikaciju i upotrebu proširenoga specifičnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Svaka od navedenih cjelina sadrži izbor tekstova (znanstvena literatura, popularno znanstveni tekstovi,poljski tisak, televizijske emisije), koji služe kao materija za prevođenje, proširivanje vokabulara, vježbe konsekutivnog prevođenja na hrvatski jezik, upotrebu novonaučenih fraza u razgovoru , debatu i dijalog.Rad na svakoj od navedenih cjelina traje 2 do 3 tjedna .
 2. Životinjski svijet – znanstvena i znanstveno popularna terminologija vezana uz životinjski svijet.
 3. Temelji poljskog jezičnog bontona, kulturni kontekst, promjene u suvremenom svijetu. Upotreba određenih formi u raznim komunikacijskim situacijama i raznim kulturnim kontekstima.
 4. Jezik mladih, najnovije promijene i tendencije u govornom jeziku, promjene vezane uz amerikanizaciju kulture i utjecaj medija na svakodnevni jezik i ponašanje.
 5. Jezik poslovnog svijeta:Državne institucije
 6. Bankovne operacije
 7. Ekonomska izvješća
 8. Osnivanje tvrtke. poslovanje tvrtke - poslovni plan
 9. Zdravlje: Hipokratova zakletva (usporedba teksta na poljskom i hrvatskom jeziku, etička načela, analiza jezika - arhaizmi).
 10. Smijeh i plač (fiziološki i psihološki aspekti , upotreba idioma ).
 11. Opis simptoma bolesti – fiziološki aspekt i književni opis bolesti -Wewnątrz góry lodowej – J.Kapuściński .
 12. Psihologija - Fobije
 13. tekst
 14. tekst
 15. tekst

Ishodi učenja
 1. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na poljskom jeziku te objasniti njihovu pragmatičku funkciju
 2. ispravno koristiti sve gramatičke oblike poljskog jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 3. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na poljskom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
Metode podučavanja
Vježbe poprimaju oblik konverzacije, razvijaju prije svega jezičnu kompetenciju vezanu uz govor. Studenti pripremaju izlaganja i rasprave na zadane teme, kao i teme vezane uz različita područja vezana uz poljsku kulturu i razne sfere društvenog života. Uče prevoditi tekstove koje sadrže specifičnu terminologiju raznih područja, vježbaju tečnost izgovora i spontanost reakcije u složenim komunikacijskim situacijama, uče prepoznavati standardni i govorni jezik te koristiti oba - ovisno o situaciji.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti pišu nekoliko pismenih radova, usmeno odgovaraju prepričavanje i razgovor na obrađene teme uz posebnu provjeru praktične primjene novog vokabulara i fraza, te pišu dva kolokvija - provjere stečenog znanja gramatike.

Obavezna literatura
 1. Anna Dunin-Dudkowska Anna Trębska-Kerntopf, Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, Lublin 2006.
 2. Marzena Kowalska, O biznesie po polsku, Universitas 2008, (B1 i B2)
 3. Andrzej Ruszter, Oswoić tekst, Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Universitas.
 4. Bogusław Kubiak, Na łamach prasy cz 1 (C2), Universitas 2009.
 5. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora.
Dopunska literatura
 1. Bogusław Kubiak, Na łamach prasy cz 2 (C2), Universitas 2019.
 2. Stanisław Mędak, W świecie polszczyzny (C2).
 3. Kwartalnik Polonicum, wybrane teksty

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij