Naziv
Poljske jezične vježbe II
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
124392
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usavršavanje znanja poljskog jezika s posebnim naglaskom na komunikaciju i upotrebu proširenoga specifičnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Svaka od navedenih cjelina sadrži izbor tekstova (znanstvena literatura, popularno znanstveni tekstovi,poljski tisak, televizijske emisije), koji služe kao materija za prevođenje, proširivanje vokabulara, vježbe konsekutivnog prevođenja na hrvatski jezik, upotrebu novo naučenih fraza u razgovoru , debatu i dijalog.Rad na svakoj od navedenih cjelina traje 2 tjedna .
 2. Poljske državne institucije. Terminološke usporedbene vježbe prevođenja.
 3. Poljski Ustav i himna –povijest, kulturološke poveznice, jezik i terminologija .
 4. Europski Parlament. Terminološke usporedbene vježbe prevođenja.
 5. Europska Unija – aktualna pitanja. Dokumenti. prevođenje tekstova.
 6. Wieliczka – rudnik i spomenik kulture ( tehnička terminologija vezana uz rudnik i pridobivanje mineralnih sirovina).
 7. Uloga medija u suvremenom svijetu. Novinarski stilovi i tipovi reportaže, jezik i stil novinarskog teksta na primjerima najpoznatijih poljskih autora . ( pisani tekstovi i televizijska reportaža).
 8. Studenti predstavljaju svoje prezentacije na teme koju su izabrali u dogovoru s nastavnikom. Diskusije i debate o izloženim temama. ( Sve teme moraju biti vezane uz poljsku kulturu ili poljski društveni i politički život).

Ishodi učenja
 1. ispravno koristiti sve gramatičke oblike poljskog jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 2. na različite sintaktičke načine izraziti istu informaciju (u govornom/pisanom obliku, službenom/neslužbenom tonu, privatnom/oficijelnom registru)
 3. opisati i komparirati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija poljske književnosti u odnosu na europski književnopovijesni kontekst
 4. ovisno o komunikacijskoj situaciji primijeniti varijante službenog i neslužbenog jezičnog registra te odgovarajuće stilske i ortografske konvencije
 5. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na poljskom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom,aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
Metode podučavanja
Vježbe poprimaju oblik konverzacije, razvijaju prije svega jezičnu kompetenciju vezanu uz govor. Studenti pripremaju izlaganja i rasprave na zadane teme, kao i teme vezane uz različita područja vezana uz poljsku kulturu i razne sfere društvenog života. Uče prevoditi tekstove koje sadrže specifičnu terminologiju raznih područja, vježbaju tečnost izgovora i spontanost reakcije u složenim komunikacijskim situacijama, uče prepoznavati standardni i govorni jezik te koristiti oba - ovisno o situaciji.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti pišu nekoliko pismenih radova, usmeno odgovaraju prepričavanje i razgovor na obrađene teme uz posebnu provjeru praktične primjene novog vokabulara i fraza, te pišu dva kolokvija - provjere stečenog znanja gramatike.

Obavezna literatura
 1. Andrzej Ruszter, Oswoić tekst, Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Universitas.
 2. Bogusław Kubiak, Na łamach prasy cz 1 (C2), Universitas 2009.
 3. Bogusław Kubiak, Na łamach prasy cz 2 (C2), Universitas 2019.
 4. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora.
Dopunska literatura
 1. Kwartalnik Polonicum, wybrane teksty

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij