Naziv
Poljske jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
6
Šifra
184264
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na poljskome jeziku na razini A2/B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Nominativ množine muškoosobnih imenica i pridjeva. Osobnost: karakterne osobine, izražavanje mišljenja o bliskim i javnim osobama, uspoređivanje.
 2. Perfekt. Opisivanje situacija i događaja u prošlom vremenu. Čitanje i pisanje glavnih i rednih brojeva, navođenje datuma. Leksik vezan uz razdoblja čovjekova života od rođenja do smrti.
 3. Upotreba instrumentala u rečenici. Obiteljski odnosi. Izražavanje uvjerenja, želja, molbi i očekivanja – rečenice s veznicima że i żeby i glagol powinien.
 4. Nominativ množine nemuškoosobnih imenica i pridjeva. Nazivi prostorija u kući, namještaja i uređaja. Glagolske imenice. Kućanski poslovi i namjena predmeta iz najbližeg okruženja.
 5. Ponavljanje i kolokvij.
 6. Sadašnje vrijeme. Dnevna rutina: svakodnevne radnje kod kuće, na fakultetu i prilikom korištenja prijevoznih sredstava. Uvod u glagole kretanja.
 7. Akuzativ – tvorba i upotreba u rečenici. Stupnjevanje pridjeva. Izgled, odijevanje i moda.
 8. Osobne zamjenice u akuzativu. Posao: zanimanja, traženje posla i radni uvjeti. Izražavanje mišljenja o poslu, zadovoljstva i nezadovoljstva.
 9. Sadašnje vrijeme – ponavljanje i proširivanje. Godišnja doba i vremenske prilike. Sati u razgovornom jeziku.
 10. Ponavljanje i kolokvij.
 11. Lokativ – tvorba i upotreba u rečenici. Život u gradu: arhitektura, institucije, trgovine, zabava. Opisivanje prostornih odnosa.
 12. Dativ – tvorba i upotreba u rečenici. Prijateljstvo i osobni odnosi. Opisivanje unutarnjih stanja i odnosa s drugim ljudima, izražavanje simpatije i antipatije.
 13. Kako se osjećamo? – opisivanje raspoloženja, zdravstvenog stanja i životnog stila. Molba za savjet i davanje savjeta.
 14. Tvorba i upotreba zapovjednog načina. Leksik vezan uz posjet liječniku. Prepričavanje lektire.
 15. Ponavljanje i kolokvij

Ishodi učenja
 1. opisati različite situacije važne za neometanu komunikaciju i istodobno intervjuirati sugovornike na poljskom jeziku
 2. razumjeti pisani i govoreni tekst, interpretirati pročitani i odslušani sadržaj
 3. uočiti vlastite jezične (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
Metode podučavanja
Usmeno predstavljanje nastavnog materijala, korištenje priručnika, korištenje audio i vizualnih materijala. Nastava je bazirana prije svega na konverzacijama (rad u paru, grupni rad) i drugim aktivnim oblicima vježbi. Tijekom semestra studenti čitaju zadanu literaturu (kratke forme), redovito pripremaju kraća usmena izlaganja, rješavaju zadatke iz gramatike, pišu diktate i kratke sastave. Radi se na razvijanju svih jezičnih kompetencija: razumijevanje pisanog teksta, razumijevanje govorenog teksta, gramatička i ortografska ispravnost, govor, pisanje.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit; Uvjeti za pristupanje završnom ispitu: 1. redovito pohađanje nastave te aktivno sudjelovanje u nastavi, 2. redovito izvršavanje pismenih i usmenih zadataka, 3. položena tri kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. A. Burkat, A. Jasińska: Hurra po polsku 2. Podręcznik studenta, Kraków 2007
 2. E. Lipińska: Z polskim na ty, Kraków 2004
 3. P. Garncarek: Czas na czasownik, Kraków 2006
 4. A. Madeja, B. Morcinek: Polski mniej obcy, Katowice 2007
 5. B. Kryżan Stanojević, I. Sawicka: Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, Toruń 2007
 6. B. Kryżan Stanojević i sur.: Učimo poljski. Poljski pravopis za početnike, Zagreb 2008
 7. I. Vidović Bolt: fleksja.pl (promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku), Zagreb 2011
 8. R. Ciesielska, B. Guziuk-Świca, G. Przechodzka: Z polskim w świat, Lublin 2016
 9. J. Krztoń: Testuj swój polski. Czytanie, Kraków 2018
 10. Audiovizualni materijali i dodatni tekstovi po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. Z. Kaleta: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995
 2. A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek: Bądź na B1 (zbiór zadan z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1), Kraków 2009
 3. M. Moguš, N. Pintarić: Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar