Naziv
Poredbena romanska lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
184208
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Uočavanje zajedničkih obilježja romanskih idioma te obilježja po kojima se pojedini idiomi ili skupine idioma izdvajaju od ostatka Romanije, odnosno eventualno razlikuju od jezika koji pripadaju drugim jezičnim porodicama.
Sadržaj
 1. Uvodni sat - opis kolegija i studentskih obaveza; Današnja situacija u Romaniji
 2. Povijesne okolnosti i razvoj romanskih idioma
 3. Usporedba latinskog i razvoja fonetskih i fonoloških obilježja romanskih idioma
 4. Usporedba latinskog i razvoja morfoloških obilježja romanskih idioma
 5. Usporedba latinskog i razvoja sintaktičkih obilježja romanskih idioma
 6. Usporedba latinskog i razvoja obilježja leksika romanskih idioma
 7. Semantička razina opisa odabranih romanskih idioma
 8. Rezimiranje i ponavljanje
 9. Primjena stečenog znanja na fonološki opis odabranog romanskog jezika
 10. Primjena stečenog znanja na morfosintaktički opis odabranog romanskog jezika
 11. Primjena stečenog znanja na leksički opis odabranog romanskog jezika
 12. Mogućnosti klasifikacije romanskih idioma
 13. Usporedba romanskih i ostalih jezika (s naglaskom na hrvatski jezik)
 14. Mogućnosti međusobnog razumijevanja govornika romanskih jezika; Izlaganje studentskih seminarskih radova
 15. Izlaganje studentskih seminarskih radova

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći samostalno analizirati današnju jezičnu situaciju u Romaniji.
 2. Studenti će moći primijeniti stečeno znanje u kontrastivnoj analizi odabranog romanskog jezika u odnosu na druge romanske jezike.
 3. Studenti će moći analizirati specifičnosti romanske jezične porodice i usporediti ih s ostalim jezičnim porodicama (s naglaskom na hrvatski jezik).
 4. Studenti će moći razviti strategije razumijevanja ostalih romanskih jezika.
 5. Studenti će moći integrirati znanja i pronalaziti jezične potvrde relevantnosti razlikovanja razina jezikoslovne analize sa sinkronijskog i dijakronijskog motrišta te preispitati sličnosti i razlike pri njihovom prepoznavanju
 6. Studenti će moći analizirati jezična obilježja na svim lingvističkim razinama
 7. Studenti će moći identificirati specifičnosti iberoromanskih idioma, napose portugalskog, u kontekstu romanskog područja i romanske lingvistike
 8. U okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa, studenti će moći opisati i objasniti sve fonetske/fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Predavanja (uz aktivno uključivanje studenata), seminari, samostalan rad.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Posner, Rebecca (1996): The Romance languages. Cambridge: Cambridge University Press
 2. Herman, József (2013): El latín vulgar. Barcelona: Ariel
 3. Iordan, Iorgu / Manoliu, Maria (1989): Manual de lingüística románica. Madrid: Editorial Gredos
 4. Glessgen, Martin-Dietrich (2007): Linguistique romane. Paris: Armand Colin
Dopunska literatura
 1. Vidos, B. E. (1973): Manual de lingüística romanica. Madrid: Aguilar.
 2. von Wartburg, Walter (1971): La fragmentación lingüística de la Romania. Madrid: Gredos.
 3. Harris, Martin / Vincent, Nigel (1990): The Romance Languages. New York: Oxford University Press

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar