Naziv
Portugalska fonetika i fonologija 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
4
Šifra
36048
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
15

Cilj
Fonetski i fonološki sustav suvremenog portugalskog jezika. Fonološke teorije i modeli. Fonologija i prozodija. Novi portugalski pravopis.
Sadržaj
 1. Fonološke teorije i modeli.
 2. Segmenti i distinktivna obilježja.
 3. Glasovni sustav standardnog europskog portugalskog - konsonanti I
 4. Glasovni sustav standardnog europskog portugalskog - konsonanti II
 5. Glasovni sustav standardnog europskog portugalskog - vokali i poluvokali I
 6. Glasovni sustav standardnog europskog portugalskog - vokali i poluvokali II
 7. Struktura sloga.
 8. Mjesto naglaska u portugalskom.
 9. Fonološki procesi I
 10. Fonološki procesi II
 11. Vezani govor.
 12. Fonetska transkripcija I
 13. Fonetska transkripcija II
 14. Neke fonetske karakteristike brazilskog portugalskog.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upoznati se s povijesnim razvojem opće i portugalske fonologije
 2. Objasniti glavne razlike između između hrvatskoga i portugalskoga fonološkoga materijala
 3. Uvježbati izgovor portugalskoga jezika s posebnim obzirom na suprasegmentalne fenomene
 4. Uočiti i objasniti vlastite artikulacijske i intonacijske nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
 5. Analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku.
 6. Usporediti i povezati različite lingvističke tradicije opisa portugalskog i hrvatskog jezika.
Metode podučavanja
Predavanja, izgovorne vježbe, diktati.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, kolokviji i završni ispit.

Obavezna literatura
 1. Mateus, Maria Helena Mira, Isabel Falé e Maria João Freitas. Fonética e Fonologa do Português; Universidade Aberta, Lisboa 2005
Dopunska literatura
 1. Škiljan, D. Pogled u lingvistiku. Rijeka: Naklada Benja, 1994. (4. poglavlje: Fonologija)
 2. Cuesta, P. Vasquez; Luz, M.A. Mendes da. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Ediç?es 70, 1983.
 3. Martinet, A. Osnove opće lingvistike. Zagreb: GZH, 1982.
 4. Câmara, J. Mattoso Jr. The Portuguese Language. Chicago: 1972. (Phonology - str. 23-57)
 5. Faria, Isabel Hub; Gouveia, Carlos, Pedro, Emília, Duarte, Inês (orgs). Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. (cap. 4) Caminho, Lisboa 1975
 6. Mateus, Maria Helena Mira; Andrade, Amália; Viana, Maria do Céu; Villalva, Alina. Fonética, Fonologia e Morfologia do Português. Universidade Aberta, Lisboa 1990

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar