Naziv
Portugalska kultura i civilizacija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
36749
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15

Cilj
Uz pretpostavku da studenti do upisa na studij nisu imali prilike proširiti svoje spoznaje o portugalskoj kulturi i civilizaciji, kolegij im pruža pregled glavnih povijesnih, društvenih i kulturnih tokova i institucija te civilizacije od najstarijih vremena do XVI. stoljeća kao osnovu za prepoznavanje njezinih specifičnosti unutar europskog civilizacijskog kruga.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti – opis kolegija, dogovor o načinu rada tijekom semestra, obvezama studenata i završnom ispitu, pregled primarne i sekundarne literature.
 2. Portugal danas; osnovne naznake o različitim aspektima portugalske civilizacije, političkim, kulturnim i gospodarskim odrednicama suvremenog Portugala u europskom kontekstu. Ukazivanje na tragove i utjecaj portugalske civilizacije u Latinskoj Americi, Africi, Aziji i Oceaniji.
 3. Portugal – geografsko-civilizacijske značajke. Ukazivanje na različitosti između sjevera i juga, obalnog područja i unutrašnjosti. Kratki pregled povijesti portugalskog jezika.
 4. Izlaganje studenta na temu portugalskih regija i najvažnijih centara pokrajina sjeverno od rijeke Tejo. Porto.
 5. Izlaganje studenta na temu portugalskih regija i najvažnijih centara pokrajina južno od rijeke Tejo te autonomnih regija Madeire i Azorskog otočja. Lisabon.
 6. Prethistorijske kulture i prve migracije na Iberskom poluotoku. Kelti. Rimska okupacija.
 7. Provale «barbara». Vizigoti. Mauri. Izlaganje studenata o azuleju.
 8. Počeci i razvoj rekonkviste. Novi kršćanski entiteti na Iberskom poluotoku. Portugalska grofovija. Afonso Henriques. Bitka kod Ouriquea.
 9. Srednjovjekovni, feudalni Portugal. Kratak pregled vladara. D. Dinis. Galješko-portugalska lirika. Ordem de Cristo.
 10. Studentsko izlaganje na temu odnosa povijesnih činjenica i legende u “epizodi” o smrti Inês de Castro (u kontekstu vladajuće politike i odnosa snaga datog razdoblja), te njezinih odjeka u portugalskoj umjetnosti, poglavito književnosti. Koimbarsko sveučilište i njegovi običaji. Romanička arhitektura u Portugalu.
 11. Revolucija 1383-85.; smjena dinastije. Gotika.
 12. Portugalski vladari, političke, gospodarske i društvene okolnosti u 15. stoljeću. Osvajanje Ceute – “vrata” u sjevernu Afriku i početak prekomorske ekspanzije. Razvoj pomorstva.
 13. Stjecaj različitih čimbenika i motivi koji su pridonijeli stvaranju “pogodne klime” za prekomorsku ekspanziju Portugala. Općenita obilježja epohe otkrića i kolonizacije; njezine etape od 15. do 20. stoljeća. Studentska izlaganja o Vascu da Gami i otkriću Brazila. “Podjele svijeta” između Španjolske i Portugala.
 14. Studentsko izlaganje o manuelinskom stilu.
 15. Obavijesti o završnom ispitu.

Ishodi učenja
 1. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente portugalske civilizacije od najstarijih vremena do XVI. stoljeća.
 2. prepoznavati specifičnosti portugalske kulture I civilizacije unutar europskog civilizacijskog kruga.
 3. samostalno istražiti i komentirati elemente portugalske kulture i civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
 4. prepoznati, navesti i opisati kulturne i društvene procese u zemljama portugalskog govornog područja
 5. prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
Metode podučavanja
Predavanja, ppt prezentacije, audio i video sadržaji te seminarska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i pimeni ispit. U pismenom ispitu studenti će morati navesti, opisati, usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar portugalske kulture i civilizacije. Izradom seminarskog rada studenti moraju pokazati da su sposobni samostalno istražiti i komentirati elemente portugalske kulture i civilizacije određene odabranom temom rada.

Obavezna literatura
 1. Talan, N. Portugal. Zagreb : Školska knjiga, 2011.
 2. Talan, N. Povijest portugalske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 3. Birmingham, D. Povijest Portugala. Zagreb: Grapa, 2004.
Dopunska literatura
 1. Saraiva, J. H. Historia concisa de Portugal. Lisboa : Publicações Europa-América, 1993.
 2. Marques, A.H. de Oliveira. História de Portugal (I, II i III). Lisboa: Palas Editores, 1985.
 3. Dicionário de História de Portugal (6 svezaka). Porto: Livraria Figueirinhas, 1981.
 4. Saraiva, A.J. A Cultura em Portugal, Teoria e História (Livro I Introduçao Geral Cultura Portuguesa). Lisboa: 1982.
 5. Peres, D. História dos Descobrimentos Portugueses. Porto: Vertente, 1983.
 6. Sérgio, A. Introduçao Geográfico-Sociológica História de Portugal. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1982.
 7. Sérgio, A. Breve Interpretaçao da História de Portugal. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1983.
 8. Fernandes, J.M. Architecture. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 9. Miranda, M.A.; Serrao, V.; Machado, J.A. Gomes; Silva, R. Henriques da. History of Plastic Arts. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 10. Nery, R. Vieira; Castro, P. Ferreira de. History of Music. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 11. Talan, N. Hrvatska/Portugal. Kulturno povijesne veze kroz stoljeća. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1996.
 12. Barreto, L.F. Descobrimentos e Renascimento. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar