Naziv
Portugalska kultura i civilizacija 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
36751
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
15

Cilj
kolegij pruža pregled portugalske kulture i civilizacije od XVI. stoljeća do danas, koji bi studentima trebao omogućiti uočavanje specifičnosti portugalske civilizacije u europskom kontekstu te olakšati snalaženje u proučavanju portugalskog jezika i kulture.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti – opis kolegija, dogovor o studentskim izlaganjima i načinu rada, obvezama studenata i završnom ispitu, pregled primarne i sekundarne literature. Podjela seminarskih tema.
 2. Portugal nakon epohe velikih otkrića: posljedice prekomorske ekspanzije. Izlaganje na temu: Sebastijanizam. Povijesni značaj Sebastijanovog pohoda na sjever Afrike. Začetak mita o Sebastijanovom povratku i njegov odraz u kulturi i društvu. Filipinsko razdoblje u portugalskoj povijesti.
 3. Izlaganje studenata na temu Camõesa. Povratak portugalske dinastije na vlast. Osamnaesto stoljeće. Zlatno doba modernog Portugala.
 4. Izlaganja studenata o povijesnoj ličnosti Markizu od Pombala te njegovim reformama i o lisabonskom potresu.
 5. Francuska revolucija, izlaganje studenata o Napoleonovim osvajanjima. Izlaganje studenta na temu pirinejskih ratova te francuskih invazija. Začeci republikanskih ideja. Izlaganje nastavnika na temu ustavne monarhije te uspostavljanja brazilske neovisnosti, Marija II, Kratak osvrt na romantizam u arhitekturi: Sintra – Palácio da Pena.
 6. D. Luís, D. Carlos. mapa cor-de-rosa. Antonia Pusich,Rafael Bordalo Pinheiro – Zé Povinho. Suvremena portugalska povijest (XX. st.): uspostavljanje republike.
 7. izlaganje studenata o Fadu.
 8. Saudade. Modernizam u portugalskoj umjetnosti: Almada Negreiros. Fernando Pessoa (izlaganje studenata).
 9. Nova država i salazarizam. Izlaganje studenata o Salazarovoj diktaturi.
 10. Portugalska povijest nakon Salazara. Umjetnost za vrijeme diktature. Revolucija crvenih karanfila. Dekolonizacija. Postkolonijalna situacija.
 11. Suvremeni Portugal: vanjska politika, gospodarstvo, iseljenici. Izlaganje studenata o likovnoj umjetnosti 19. i 20. stoljeća u Portugalu. Arhitektura: Álvaro Siza.
 12. Suvremena portugalskaknjiževnost. Izlaganje studenata na temu portugalskog književnika Joséa Saramaga.
 13. Uvod u portugalski film.
 14. Klasična glazba: Fernando Lopes Graça, Emmanuel Nunes. Música de Intervenção. Popularna i rock glazba: Madredeus, Clã, Xutos e Pontapés.
 15. Dokumentarac o luzofonskoj glazbi. Obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente portugalske civilizacije od XVI. stoljeća do danas.
 2. prepoznati i izdvojiti specifičnosti portugalske kulture I civilizacije unutar europskog civilizacijskog kruga.
 3. samostalno istražiti i komentirati elemente portugalske kulture i civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
 4. prepoznati, navesti i opisati kulturne i društvene procese u zemljama portugalskog govornog područja
 5. prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
Metode podučavanja
Predavanja, ppt prezentacije, audio i video sadržaji te seminarska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i pismeni ispit. U pismenom ispitu studenti će morati navesti, opisati, usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar portugalske kulture i civilizacije. Izradom seminarskog rada studenti moraju pokazati da su sposobni samostalno istražiti i komentirati elemente portugalske kulture i civilizacije određene odabranom temom rada.

Obavezna literatura
 1. Talan, N. Portugal. Zagreb: Školska knjiga, 2011.
 2. Talan, N. Povijest portugalske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 3. Birmingham, D. Povijest Portugala. Zagreb: Grapa, 2004.
Dopunska literatura
 1. Talan, N. Hrvatska/Portugal - Kulturno povijesne veze kroz stoljeća. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1996.
 2. Marques, A.H. de Oliveira. História de Portugal (I, II i III). Lisboa: Palas Editores, 1985.
 3. Dicionário de História de Portugal (6 svezaka). Porto: Livraria Figueirinhas, 1981.
 4. Saraiva, A.J. A Cultura em Portugal, Teoria e História (Livro I Introduçao Geral Cultura Portuguesa). Lisboa: 1982.
 5. Barreto, L.F. Descobrimentos e Renascimento. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983.
 6. Peres, D. História dos Descobrimentos Portugueses. Porto: Vertente, 1983.
 7. Sérgio, A. Introduçao Geográfico-Sociológica História de Portugal. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1982.
 8. Saraiva, J. H. História Concisa de Portugal. Lisboa: Publicaçoes Europa-América, Lda, 1983.
 9. Fernandes, J.M. Architecture. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 10. Miranda, M.A.; Serrao, V.; Machado, J.A. Gomes; Silva, R. Henriques da. History of Plastic Arts. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 11. Nery, R. Vieira; Castro, P. Ferreira de. History of Music. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar