Naziv
Portugalske jezične vježbe 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
36750
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Razvijanje komunikacijske kompetencije na portugalskom jeziku. Usvajanje gramatičkih struktura i proširivanje vokabulara.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Opis svakodnevnih aktivnosti; indikativ prezenta, prijedlozi, prilozi.
 3. Opis svakodnevnih aktivnosti; indikativ prezenta, prijedlozi, prilozi.
 4. Indikativ prezenta i progresiv.
 5. Indikativ prezenta i progresiv.
 6. Iskazivanje budućih radnji; indikativ prezenta; konstrukcija ir + infinitivo.
 7. Provjera znanja.
 8. Iskazivanje prošlosti; preterit (pretérito perfeito simples); prijedlozi, prilozi.
 9. Iskazivanje prošlosti; preterit (pretérito perfeito simples); prijedlozi, prilozi.
 10. Iskazivanje prošlosti: preterit (pretérito perfeito simples), imperfekt (pretérito imperfeito).
 11. Iskazivanje prošlosti: preterit (pretérito perfeito simples), imperfekt (pretérito imperfeito).
 12. Iskazivanje molbi, želja; imperfekt kao strategija lingvističke ljubaznosti.
 13. Iskazivanje molbi, želja; imperfekt kao strategija lingvističke ljubaznosti.
 14. Ponavljanje obrađenog gradiva.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Producirati jednostavne tekstove na portugalskom jeziku.
 2. Ispravno i komunikacijski učinkovito koristiti jezične strukture na portugalskom jeziku.
 3. Čitati i tumačiti jednostavnije tekstove na portugalskom jeziku.
 4. Analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku.
 5. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
Metode podučavanja
Čitanje i tumačenje jednostavnih autentičnih tekstova; analiza gramatičkih aspekata jednostavnijih autentičnih tekstova; usmene i pismene strukturalne vježbe; prijevodi izoliranih rečenica/tekstnih fragmenata; usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje; usmene i pismene provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. Talan, N. Osnove gramatike portugalskoga jezika (Gramática Elementar da LínguaPortuguesa). Zagreb: Školska knjiga, 2003.
 2. Lemos, H. Praticar Portugues - Nível Elementar. Lisboa: Lidel, 2001.
 3. Talan, N. 2004: Portugalsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 4. Talan, N. Hrvatsko-portugalski rječnik. Školska knjiga: 2004.
Dopunska literatura
 1. Cunha, C.; Cintra, L. F. Lindley. Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Lisboa: Ediçoes Joao Sá da Costa, 1984.
 2. Mateus, Maria Helena et alii, (orgs.), Gramática da Língua Portuguesa, 5.ª ed., revista e aumentada, Lisboa: Caminho, 2003.
 3. Coimbra, I.; Coimbra, O. Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar