Naziv
Portugalske jezične vježbe 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
52286
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razviti komunikacijsku kompetenciju na portugalskom jeziku. Analizom odabranih tekstnih vrsta usvojiti gramatičke strukture u portugalskom i proširiti vokabular.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Vijest.
 3. Vijest.
 4. Biografski tekst.
 5. Biografski tekst.
 6. Biografski tekst.
 7. Provjera znanja.
 8. Intervju.
 9. Intervju.
 10. Intervju.
 11. Animirani film.
 12. Animirani film.
 13. Animirani film.
 14. Ponavljanje gradiva.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Producirati složenije tekstove na portugalskom jeziku.
 2. Ispravno i kominikacijski učinkovito koristiti jezične strukture portugalskog jezika.
 3. Čitati, analizirati i sažeti autentične tekstove na portugalskom jeziku.
 4. Analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku.
 5. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
Metode podučavanja
Čitanje i tumačenje autentičnih tekstova; analiza gramatičkih aspekata odabranih tekstnih vrsta; pismene i usmene strukturalne vježbe, prevođenje izoliranih rečenica i tekstnih fragmenata; usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, pisani radovi, pismena i usmena provjera znanja.

Obavezna literatura
 1. Talan, N. 2003: Osnove gramatike portugalskoga jezika (Gramática Elementar da Língua Portuguesa). Zagreb: Školska knjiga.
 2. Mateus, Maria Helena et alii, (orgs.), Gramática da Língua Portuguesa, 5.ª ed., revista e aumentada, Lisboa: Caminho, 2003
 3. Cunha, C.; Cintra, L. F. Lindley. 1984: Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Lisboa: Ediçoes Joao Sá da Costa.
 4. Talan, N. 2004: Portugalsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Talan, N. Hrvatsko-portugalski rječnik. Školska knjiga: 2004.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar