Naziv
Portugalski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
6
Šifra
36047
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Prepoznavanje, razumijevanje i analiza osnovnih morfosintaktičkih, sintaktičkih i semantičkih struktura portugalskog jezika.
Sadržaj
 1. Određeni i neodređeni član. Posvojne zamjenice.
 2. Glagolsko vrijeme, aspekt i način.
 3. Indikativna glagolska vremena.
 4. Preterit (preterito perfeito simples) I.
 5. Preterit (preterito perfeito simples) II.
 6. Imperfekt (preterito imperfeito).
 7. Pravilni i nepravilni glagoli. Razlikovanje upotrebe preterita i imperfekta.
 8. Pravilni i nepravilni glagoli. Razlikovanje upotrebe preterita i imperfekta.
 9. Specifičnosti portugalskog perfekta (preterito perfeito composto).
 10. Pluskvamperfekt (preterito mais-que-perfeito composto).
 11. Komparativ i superlativ. Apsolutni i relativni superlativ.
 12. Pregled prošlih glagolskih vremena.
 13. Zamjenice, oblici.
 14. Pozicija klitičkih zamjenica u rečenici.
 15. Proklitizatori.

Ishodi učenja
 1. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini A2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Analizirati temeljne morfološke strukture u portugalskom jeziku.
 3. Navesti i objasniti osnovnu upotrebu indikativnih glagolskih vremena u portugalskom jeziku.
 4. Analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku.
 5. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
 6. Usporediti i povezati različite lingvističke tradicije opisa portugalskog i hrvatskog jezika.
Metode podučavanja
Predavanja, strukturalne vježbe, analiza gramatičkih struktura.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, kolokviji i završni pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Coimbra, I.; Coimbra, O. Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000.
 2. Talan, N. 2003: Osnove gramatike portugalskoga jezika (Gramática Elementar da Língua Portuguesa). Zagreb: Školska knjiga, 2003.
 3. Tavares, A. Portugues XXI 2. Lisboa: Lidel, 2003.
 4. Talan, N. 2004: Portugalsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 5. Talan, N. Hrvatsko-portugalski rječnik. Školska knjiga: 2004.
Dopunska literatura
 1. Cunha, C.; Cintra, L. F. Lindley. Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Lisboa: Ediçoes Joao Sá da Costa, 1984.
 2. Cuesta, P. Vásquez; Luz, M.A. Mendes da. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Ediç?es 70, 1983.
 3. Gomes, Á.; Rolla, J. miniGramática 1 e 2. Porto: Porto Editora, 2003.
 4. Lemos, H. Praticar Portugu?s ? Nível Elementar. Lisboa: Lidel, 2001.
 5. Rosa, L. Melo. Vamos Lá Começar! Explicaçoes e Exercícios de Gramática. Lisboa: Lidel, 2002.
 6. Fernandes, Alvaro Garcia, Gramatica da lingua portuguesa - uma nova abordagem, Edicoes Caixotim, 2005.
 7. Moura, Jose de Almeida, Gramatica do Portugues Actual, Lisboa Editora, S. A., 2006.
 8. Tavares, A.; Coelho, A. T., Dicionario Actual da Lingua Portuguesa, Edicoes ASA, 2002.
 9. Martins, A. S. Contos com Nível, Lisboa: Lidel, 2019.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar