Naziv
Portugalski jezik 7
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
4
Šifra
125548
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Analiza gramatičkih i stilističkih svojstava različitih tipova teksta na portugalskom jeziku. Prepoznavanje kulturoloških elemenata i usvajanje kompleksnijih gramatičkih i stilskih struktura svojstvenih različitim funkcionalnim stilovima.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 3. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 4. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 5. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 6. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 7. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 8. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 9. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 10. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 11. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 12. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 13. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 14. Analiza gramatičkih, stilskih i kulturoloških aspekata odabranog teksta.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Čitati i interpretirati složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova.
 2. Analizirati gramatička i stilistička svojstava različitih tipova teksta na portugalskom jeziku
 3. Analizirati kompleksnije sintaktičke i semantičke strukture u portugalskom jeziku.
 4. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
Metode podučavanja
Predavanj, vježbe, analiza tekstova.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. DICIONÁRIO GLOBAL DA LÍNGUA PORTUGUESA - AUTOEXPLICATIVO COM EXEMPLOS CONTEXTUALIZADOS (PLE/PLNM/PL2)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar