Naziv
Portugalski jezik III
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
6
Šifra
52165
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Usvajanje i analiza složenijih sintaktičkih i semantičkih struktura portugalskog jezika.
Sadržaj
 1. Određenost I.
 2. Određenost II.
 3. Glagolsko vrijeme, aspekt i način. Iskazivanje posteriornosti.
 4. Složeni futur i složeni kondicional.
 5. Osobni infinitiv.
 6. Imperativ.
 7. Imperativ.
 8. Sintaktički pasiv.
 9. Sintaktički pasiv.
 10. Slaganje vremena.
 11. Slaganje vremena.
 12. Oblici i pozicija klitičih zamjenica.
 13. Oblici i pozicija klitičkih zamjenica.
 14. Perifrastične konstrukcije.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B1 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Analizirati temeljne morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku.
 3. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
 4. Navesti i objasniti upotrebu glagolskih oblika portugalskog jezika.
Metode podučavanja
Predavanja, strukturalne vježbe, analiza gramatičkih i leksičkih struktura.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Mateus, Maria Helena et alii, (orgs.), Gramática da Língua Portuguesa, 5.ª ed., revista e aumentada, Lisboa: Caminho, 2003.
 2. Cunha, Celso, Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 14.ª ed., Lisboa: Edições Sá da Costa, 1998.
Dopunska literatura
 1. Sousa Martins, A, Contos com Nivel, Nivel A2. Lisboa: Lidel, 2016

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar