Naziv
Portugalski jezik IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
6
Šifra
52167
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Prepoznavanje, razumijevanje i analiza kompleksinijih morfosintaktičkih, sintaktičkih i semantičkih struktura portugalskog jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u konjunktiv.
 2. Konjunktiv prezenta.
 3. Konjunktiv prezenta.
 4. Konjunktiv prezenta.
 5. Konjunktiv prezenta.
 6. Konjunktiv prezenta.
 7. Konjunktiv perfekta.
 8. Konjunktiv perfekta.
 9. Konjunktiv imperfekta.
 10. Konjunktiv imperfekta.
 11. Konjunktiv imperfekta.
 12. Konjunktiv pluskvamperfekta.
 13. Konjunktiv futura.
 14. Konjunktiv futura.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Analizirati temeljne morfološke i sintaktičke strukture portugalskog jezika.
 3. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
 4. Navesti indikativne i konjunktivne glagolske oblike te objasniti njihovu upotrebu.
 5. Čitati i interpretirati tekstove na portugalskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja, strukturalne vježbe, analiza gramatičkih i leksičkih struktura.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Olga Coimbra e Isabel Coimbra, Gramática Ativa 2, 3ª ed., Lisboa, Lidel, 2012
Dopunska literatura
 1. Cunha, Celso, Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 14.ª ed., Lisboa: Edições Sá da Costa, 1998.
 2. Cuesta, Pilar Vásquez, Maria Albertina Mendes da Luz, Gramática da Língua Portuguesa, Lisboa: Edições 70, 1971.
 3. Mateus, Maria Helena et alii, (orgs.), Gramática da Língua Portuguesa, 5.ª ed., revista e aumentada, Lisboa: Caminho, 2003.
 4. Sousa Martins, Ana, Contos com Nivel, Nivel A2. Lisboa: Lidel, 2016.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar