Naziv
Portugalski jezik V (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 1)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
6
Šifra
52169
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Analiza i usvajanje složenijih sintaktičkih struktura portugalskog jezika.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Sintaktičke jedinice, vrste riječi, konstituenti.
 3. Vrste riječi.
 4. Vrste riječi.
 5. Imenska skupina.
 6. Pozicija pridjeva u imenskj skupini.
 7. Glagolska skupina.
 8. Glagolska skupina, pomoćni i polupomoćni glagoli, perifrastične strukture.
 9. Pridjevska skupina.
 10. Priložna skupina.
 11. Prijedložna skupina.
 12. Sintaktičke funkcije.
 13. Sintaktičke funkcije.
 14. Sintaktičke funkcije
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Analizirati kompleksnije sintaktičke i semantičke strukture u portugalskom jeziku.
 3. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
 4. Čitati i interpretirati složenije tekstove na portugalskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja, strukturalne vježbe, analiza gramatičkih i leksičkih struktura.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gramática de Português - 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, Vasco Moreira e Hilário Pimenta, Porto Editora, S.A., 2017
Dopunska literatura
 1. Morais, Cecilia; Moutinho, Diana, Surpreende-te aprendendo portugues, Lisboa: Lidel, 2019.
 2. Sena-Lino, Pedro; Manso Boleo, Maria Joao, Cidades do Mar, Nivel B1, Porto: Porto Editora, 2020.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar