Naziv
Portugalski jezik VI (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 2)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
6
Šifra
52171
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Prepoznavanje, razumijevanje i analiza složenijih sintaktičkih i semantičkih struktura portugalskog jezika.
Sadržaj
 1. Zavisno i nezavisno slaganje.
 2. Zavisno i nezavisno slaganje.
 3. Priložne rečenice.
 4. Priložne rečenice.
 5. Priložne rečenice.
 6. Priložne rečenice.
 7. Relativne rečenice.
 8. Relativne rečenice.
 9. Relativne rečenice.
 10. Kompletivne rečenice.
 11. Kompletivne rečenice.
 12. Kompletivne rečenice.
 13. Pregled glagolskih vremena. Slaganje vremena.
 14. Pregled glagolskih vremena. Slaganje vremena.
 15. Pregled glagolskih vremena. Slaganje vremena.

Ishodi učenja
 1. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Analizirati kompleksnije sintaktičke i semantičke strukture u portugalskom jeziku.
 3. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
 4. Čitati i interpretirati složenije tekstove na portugalskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja, strukturne vježbe, analiza gramatičkih i leksičkih struktura.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. MATEUS, M. H., A. M. BRITO, I. DUARTE & I. H. FARIA (52003). Gramática da Língua Portuguesa, Lisboa, Caminho.
 2. DUARTE, Inês, Língua Portuguesa. Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta, 2000.
Dopunska literatura
 1. Celso Cunha e L. F. Lindley Cintra, Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, Sá da Costa, 1998.
 2. RAPOSO, Eduardo et al. (orgs). Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2013.
 3. Morais, Cecilia; Moutinho, Diana, Surpreende-te aprendendo portugues, Lisboa: Lidel, 2019.
 4. Sena-Lino, Pedro; Manso Boleo, Maria Joao, Cidades do Mar, Nivel B1, Porto: Porto Editora, 2020

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar