Naziv
Poslovni portugalski jezik II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
52296
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Postizanje naprednije razine znanja o poslovnom portugalskom jeziku. Omogućiti studentu da svlada usmeno i pismeno komuniciranje na području turizma, trgovine i sličnih djelatnosti, što bi mu omogućilo da se zaposli kao turistički vodič, inokorespondent i sl.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti – opis kolegija, dogovor o načinu rada tijekom semestra, obvezama studenata. Upoznavanje s planom i programom.
 2. Poslovni portugalski jezik. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: «Ekonomski pokazatelji».
 3. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Pozivnice – za posebne prigode te za službene sastanke»
 4. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Zapisnici»
 5. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: «Posjetnice (privatne i službene)»
 6. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Tržište rada u Brazilu» (prezentacije studenata)
 7. Vježbe pismenog izražavanja na temu: «Životopis i CV»
 8. Vježbe pismenog izražavanja na temu: «Životopis i CV»
 9. Vježbe pismenog izražavanja na temu: «Hotel, restoran, bar»
 10. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «ekonomske regije u Brazilu»
 11. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Ekonomski pokazatelji – poljoprivredno-prehrambeni sektor»
 12. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «sastanak službene delegacije - simulacija 1»
 13. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «sastanak službene delegacije – simulacija 2»
 14. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Mediji (radio, televizija, tisak, izdavaštvo)»
 15. Završne primjedbe.

Ishodi učenja
 1. Pisati poslovne dopise na portugalskom jeziku.
 2. Svladati osnove usmene poslovne komunikacije na portugalskom jeziku.
 3. Prepoznati specifičnosti brazilske varijante portugalskog jezika i elemente brazilske kulture relevantne u poslovnoj komunikaciji.
 4. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe usmenog i pismenog izražavanja i prezentacije
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, obvezatne domaće zadaće i obvezno sudjelovanje u nastavi.

Obavezna literatura
 1. Dicionário Verbo Multilingue de Economia, Gestão e Comércio (Português, Inglês, Francês, Alemão, Italiano e Espanhol). Lisboa: Verbo, 1995
 2. União Latina. Banca, Hotelaria, Seguros. Lisboa: Lidel, 1994, 1997
 3. Viola, Carlos/Fernandes. Graça. Português – Turismo e Hotelaria I. Macau: Instituto Português do Oriente, 1998
 4. Tavares, A. A Actualidade em Português. Lisboa: Lidel, 2002.
Dopunska literatura
 1. Watt, David. Gestão de Eventos em Lazer e Turismo. Diversos, 2004
 2. Correspondência Comercial em Línguas Estrangeiras. Lisboa: Universidade Aberta, 1999
 3. Martins, David Pontes. Dicionário Comercial Português, Lisboa: Rés, 1990
 4. Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares: Sugestões Para a Estruturação da Escrita. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar