Naziv
Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
118575
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvod u temeljnu teoriju i praktičnu analizu razgovornih posturomimgestualnih manifestacija u usmenoj interakciji. Sagledavanje problematike u kontekstu suvremenih lingvističkih pravaca: teorije iskazivanja (linguistique de l’énonciation), teorije jezičnih činova (pragmatique linguistique), diskurzivne lingvistike te lingvističkih istraživanja u kontekstu kognitivnih znanosti.
Sadržaj
 1. Komunikacija, jezična djelatnost i jezični sustav.
 2. Uloga vizualnih manifestacija u usmenoj interakciji.
 3. PMG, verbalna i neverbalna komunikacija.
 4. Jezični činovi i vizualni aspekt izraza
 5. Pluridimenzionalnost sadržaja iskaza.
 6. Sastavnice komunikacije.
 7. Pismena provjera.
 8. Analiza uzgovornih PMG manifestacija.
 9. Funkcionalna raščlamba koverbalnih/uzgovornih gesta.
 10. Kvazilingvistička geste ili amblemi.
 11. Silingvističke ili uzgovorne geste.
 12. Sinkronizacijske geste.
 13. Ikoničke, modalizacijske i metaforičke geste.
 14. Uzgovorne geste s obzirom na razine analize iskaza.
 15. Pismena provjera

Ishodi učenja
 1. Student će moći protumačiti i sažeti u okviru raznovrsnih suvremenih lingvističkih pristupa i teorija problematiku komunikacije, jezične djelatnosti i jezičnoga sustava, posebice s obzirom na francuski govorno-jezični izraz.
 2. Student će moći kritički vrednovati i kreativno sudjelovati u prepoznavanju i opisu uloge vizualnih manifestacija u usmenoj interakciji
 3. Student će moći polazeći od sažetog teorijskog opisa uloge uzgovornih gesta u francuskom usmenom govorno-jezičnom izrazu, raščlanjivati informacije globalnoga usmenog diskursa na francuskom jeziku kako bi utvrdio dijelove cjeline, njihove međusobne odnose, prepoznao skrovita značenja, razlikovao činjenice i zaključke u nepredvidivim uvjetima komunikacije.
 4. Student će moći zastupati vlastita mišljenja, komentirati, objasniti i sažeti ulogu posturomimogestualnih uzgovornih manifestacija unutar problematike govornih činova.
 5. Student će moći demonstrirati znanja i razumijevanje pluridimenzionalnog sadržaja iskaza i vrednovati doprinos vizualnih aspekata u sveukupnome sadržaju multimodalnoga iskaza.
 6. Student će moći protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove o problematici uzgovornih gesta u usmenom govorno-jezičnom izrazu te iznijeti svoje kritičko mišljenje na francuskom jeziku.
 7. Student će moći samostalno istraživati i razlikovati čimbenike komunikacije licem u lice na francuskome jeziku.
 8. Student će moći raščlaniti uzgovorne/ koverbalne PMG manifestacije i prilagoditi složene metode, radnje i materijale konkretnoj metodologiji izučavanja usmenoga govoro-jezičnog izraza.
 9. Student će moći upravljati i voditi složenu komunikaciju, interakciju i proces suradnje na polju usmene interakcije licem u lice na francuskome jeziku u nepredvidljivim socijalnim situacijama.interakcije
 10. Student će moći integrirati znanja i upravljati složenim situacijama, ilustrirati probleme iz područja usmene komunikacije na francuskome jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja.
Metode ocjenjivanja
2 pismene provjere i ispit.

Obavezna literatura
 1. Pavelin, B. Le Geste à la parole. Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 2002.
 2. Pavelin Lešić, B. Vizualna obilježja govorenog jezika. Zagreb: FFPress, 2013.
Dopunska literatura
 1. Cienki, A. Muller, C. Metaphor and Gesture. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2008.
 2. Calbris, G. Porcher, L. Geste et Communication. Paris: Hatier/Crédif, 1989.
 3. Cosnier, J./Kerbrat-Orecchioni C. Décrire la conversation. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1987.
 4. Cosnier, J. Vaysse J. “Sémiotiques des gestes communicatifs”. In: Geste, cognition et communication. Nouveaux Actes Sémiotiques n° 52-53-54, Pulim, 1997.
 5. Guberina, P. Rétrospection, Art Tresor Naklada, Zagreb, 2003.
 6. Kendon, A. Gesture. Visible Action as Utterance. Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
 7. McNeill, D. Hand and Mind. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992.
 8. McNeill, D. Gesture and Thought. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2005.
 9. Pavelin Lešić, B. “Metaphorization of Space in Speech and Gestures”. 23rd International HDPL11. Conference Osijek/Croatia 2009, article en voie de publication.
 10. Pavelin Lešić, B. “Speech Gestures and the Pragmatic Economy of Oral Expression in Face to Face Interaction”. Gespin Proceedings Poznan/Poland 2009
 11. Pavelin, B. “Statut et rôle du mouvement dans la communication orale en face à face”. In éd. Raymond Renard. Apprentissage d’une langue étrangère/seconde. Tome 2. La Phonétique verbotonale. Bruxelles: De Boeck Universités, 2002, 71-87.
 12. Winkin, Y. La Nouvelle communication. Paris: Coll. Points/Essais, Seuil, 1981.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij