Naziv
Povijesna gramatika hrvatskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
66335
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studentima na predavanjima pružiti osnovna znanja iz povijesne gramatike hrvatskoga jezika, a na seminarima naučiti ih prepoznavati i objašnjavati te samostalno raščlanjivati povijesnojezične pojave u odabranim tekstovima pisanim kajkavskim, čakavskim, štokavskim ili tronarječnim (hibridnim) književnim jezikom u različitim razdobljima hrvatske jezične povijesti te ih osposobiti za daljnji nastavak studija hrvatskoga jezika.
Sadržaj
 1. P: Uvod u povijesnu fonologiju hrvatskoga jezika S: Jezična analiza starog čakavskog teksta
 2. P: Samoglasnički sustav S: Jezična analiza starog kajkavskog teksta
 3. P: Samoglasnički sustav S: Jezična analiza starog štokavskog teksta
 4. P: Samoglasnički sustav S: Jezična analiza starog tronarječnog (hibridnog) teksta
 5. P: Suglasnički sustav S: Jezična analiza starog čakavskog teksta
 6. P: Suglasnički sustav S: Jezična analiza starog kajkavskog teksta
 7. P: Uvod u povijesnu morfologiju hrvatskoga jezika S: Jezična analiza starog štokavskog teksta
 8. P: Imenice S: Jezična analiza starog tronarječnog (hibridnog) teksta
 9. P: Imenice S: Jezična analiza starog čakavskog teksta
 10. P: Zamjenice S: Jezična analiza starog kajkavskog teksta
 11. P: Pridjevi S: Jezična analiza starog štokavskog teksta
 12. P: Brojevi S: Jezična analiza starog tronarječnog (hibridnog) teksta
 13. P: Glagoli S: Jezična analiza starog čakavskog teksta
 14. P: Glagoli S: Jezična analiza starog kajkavskog teksta
 15. Pismena provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema ostalim slavenskim i indoeuropskim jezicima, osobito hrvatskomu.
 2. Interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika.
 3. Procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
 4. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u štokavskim tekstovima.
 5. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u štokavskim tekstovima.
 6. Razumjeti međusobnu ovisnost jezičnih promjena s obzirom na doba njihove primjene te sagledati gramatičke fenomene iz dijakronijske perspektive.
Metode podučavanja
Predavačka, metoda analize, interpretacije; uporaba računala, LCD projektora i dr.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kuzmić, Boris, Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?, Croatica, XXXIX, 59, str. 137–147, Zagreb, 2015.
 2. Kuzmić, Boris; Kuzmić, Martina, Povijesna morfologija hrvatskoga jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015.
 3. Matasović, Ranko, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 2008.
 4. Moguš, Milan, Povijesna fonologija hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
Dopunska literatura
 1. Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris, Jazik horvatski : Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
 2. Holzer, Georg, Glasovni razvoj hrvatskoga jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2011.
 3. Jurišić, Blaž, Nacrt hrvatske slovnice (pretisak), Matica hrvatska, Zagreb, 1992.
 4. Lukežić, Iva, Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Rijeci – Katedra Čakavskog sabora Grobinšćine, Rijeka, 2012.
 5. Lukežić, Iva, Zajednička povijest hrvatskih narječja, 2. Morfologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015.
 6. Malić, Dragica, Povijesne jezične promjene, u knjizi E. Barić i dr. Hrvatska gramatika, Školska knjiga, str. 601–635, Zagreb, 1995.
 7. Mihaljević, Milan, Slavenska poredbena gramatika 1. dio, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 8. Skupina autora, Povijest hrvatskog jezika, 1–3, Croatica, Zagreb, 2009–2013.
 9. Šojat, Antun. Kratki navuk jezičnice horvatske, Jezik stare kajkavske književnosti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2009.
 10. Vončina, Josip, Jezična baština, Književni krug, Split, 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar