Naziv
Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS
6
Šifra
51410
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Objašnjavanje osnovnih razlika između klasičnog (atičkog) i homerskog grčkog na temelju Homera, Hesioda i Homerskih himni kao najvažnijih izvora; uvod u povijesne okolnosti nastanka Homerovih epova i tehnike usmene kompozicije kojima su nastali
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s programom rada i bibliografijom.
 2. Predavanje: uvod u Ilijadu i epsku književnost. Seminar: Ilijada
 3. Predavanje: fonologija Seminar: Ilijada
 4. Predavanje: morfologija I Seminar: Ilijada
 5. Predavanje: morfologija II Seminar: Odiseja
 6. Predavanje: sintaksa I Seminar: Odiseja
 7. Predavanje: uvod u Odiseju Seminar: Odiseja
 8. Predavanje: Indoeuropska poetika i homerska formula Seminar: Odiseja
 9. Predavanje:Homer i bliskoistočna književnost I Seminar: Odiseja
 10. Predavanje:Homer i bliskoistočna književnost II Seminar: Odiseja
 11. Predavanje: Recepcija Homera Seminar: Odiseja
 12. Predavanje: Hesiod Seminar: Teogonija
 13. Predavanje: Homerske himne Seminar: Himna Demetri
 14. Predavanje: Sintaksa II Seminar: Himna Demetri
 15. Ponavljanje i probni test

Ishodi učenja
 1. Student prepoznaje osnovne homerske jezične oblike
 2. Student razumije osnovne pojave u fonološkom sustavu homerskog dijalekta
 3. Student razumije osnovne pojave u morfološkom sustavu homerskog dijalekta
 4. Student prepoznaje tehnike kojima nastaje usmena epika
 5. Student primjenjuje stečeno znanje na nastavi iz kolegija koji se bave historijskom gramatikom indoeuropskih jezika
 6. Student shvaća povijesne okolnosti koje su utjecale na razvoj homerskog dijalekta
 7. prepoznati, razlikovati i opisati obilježja dijalektalnih varijeteta starogrčkog jezika
 8. prepoznati elemente indoeuropskog naslijeđa u grčkoj književnosti i kulturi i objasniti povezanost grčkog jezika s indoeuropskom jezičnom zajednicom
 9. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski
 10. Student identificira sintaktičke osobitosti homerskog dijalekta
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje i analiza tekstova
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Horrocks, G. Greek: A History of the Language and its Speakers. London & New York 1997.
 2. Palmer, L. R. The Greek Language. Oklahoma 1996.
 3. Powell, Barry. Homer. Oxford 2004.
 4. Schein, Seth L. Smrtni junak: uvod u Homerovu Ilijadu. Zagreb 1989.
 5. Silk, M. S. Homer: The Iliad. Cambridge 1999.
 6. Wace, Alan J.B. (ur.) A Companion to Homer. London, 1963.
Dopunska literatura
 1. Bakker, Egbert (ed.). A Companion to Ancient Greek Language. Malden MA & Oxford 2010.
 2. Christidis, A. F. (ed.). A History of Ancient Greek. Cambridge & New York 2010.
 3. Colvin, S. A Historical Greek Reader. Oxford 2007.
 4. Meillet, A. Aperçu d'une histoire de la langue grecque. Pariz 1913.
 5. Homer. Odiseja.
 6. Homer. Ilijada.
 7. M. L. Wast. Indo-European Poetry and Myth.
 8. Burkert, Walter. The Orientalizing Revolution : Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age. Cambridge, Mass. & London 1995.
 9. Chantraine, Pierre. Grammaire homérique. Paris 1948.-1953
 10. Fowler, Robert. The Cambridge Companion to Homer. Cambridge 2004.
 11. Watkins, Calvert. How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics. Oxford 1995.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar