Naziv
Povijest hebrejskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
147578
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s pojmom prasemitskog jezika, njegovim gramatičkim karakteristikama i s time kako su se one razvile u hebrejskom jeziku.
Sadržaj
 1. Afro-azijski jezici. Semitski jezici. Sjeverozapadnosemitski jezici.
 2. Fonološki sustav prasemitskog i hebrejskog jezika. Suglasnički sustav prasemitskog i hebrejskog jezika.
 3. Dvousneni i zubni suglasnici.
 4. Sonanti. Sibilanti.
 5. Mekonepčani suglasnici. Laringalni i faringalni suglasnici.
 6. Samoglasnici. Dvoglasi.
 7. Glasovne promjene. Slog. Naglasak.
 8. Uvod u morfologiju semitskih jezika. Korijen. Tvorbeni obrazac.
 9. Imenska morfologija. Jednostavni tvorbeni obrasci.
 10. Imena tvorena prefiksima, sufiksima ili infiksima.
 11. Glagolska morfologija. Glagolske osnove 1.
 12. Glagolske osnove 2.
 13. Konjugacija.
 14. Zamjenice. Brojevi.
 15. Prilozi. Prijedlozi. Veznici. Uzvici.

Ishodi učenja
 1. osposobiti se za usporedno proučavanje semitskih jezika
 2. upoznati se s razvojem fonološkog sustava hebrejskog jezika
 3. upoznati se s razvojem morfološkog sustava hebrejskog jezika
 4. steći cjelovitu sliku o povijesti hebrejskog jezika
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje predavanja, sudjelovanje u raspravama, izlaganje tema eseja, završni esej.

Obavezna literatura
 1. Weingreen, J, A. Practical Grammar for Classical Hebrew. Oxford – New York: Clarendon Press – Oxford University Press, 21959 (ISBN 0-19-8154422-4)
 2. Moscati, Sabatino, Spitaler, Anton, Ullendorf, Edward & Soden, Wolfram von. An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1964
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar