Naziv
Povijest hrvatskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
69564
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studentima kroz predavanja pružiti osnovna znanja iz „vanjske“ povijesti hrvatskoga jezika, a kroz seminare naučiti ih prepoznavati i objašnjavati bitne povijesnojezične pojave te ih time osposobiti za daljnji nastavak studija hrvatskoga jezika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Periodizacije povijesti hrvatskoga književnog jezika, nazivi hrvatskoga jezika kroz povijest
 3. Srednji vijek: 1. predstandardno razdoblje – književni jezici, pisma, najvažniji spomenici, počeci tiskarstva.
 4. Šesnaesto stoljeće: 2. predstandardno razdoblje.
 5. Migracije, stvaranje sjeverozapadnoga i jugoistočnoga kompleksa, razvoj pokrajinskih književnosti, pokrajinski književni jezici, pisma, najvažnija djela.
 6. Sedamnaesto i prva polovica osamnaestoga stoljeća: 3. predstandardno razdoblje – sjeverozapadni i jugoistočni kompleks
 7. Pokrajinske književnosti, pokrajinski književni jezici (početak standardizacije kajkavskoga književnog jezika), pisma, najvažnija djela.
 8. Druga polovica osamnaestoga stoljeća – tridesete godine devetnaestoga stoljeća: 1. razdoblje razvoja jezičnoga standarda.
 9. Sjeverozapadni i jugoistočni kompleks (kajkavski književni jezik u procesu standardizacije, početak standardizacije novoštokavskoga književnog jezika), najvažnija djela.
 10. Tridesete godine devetnaestoga stoljeća – kraj devetnaestoga stoljeća: 2. razdoblje razvoja jezičnoga standarda.
 11. Hrvatski narodni preporod (proširenje novoštokavskoga standarda na kajkavsko područje, Gajeva grafijska reforma), filološke škole, najvažnija djela.
 12. Dvadeseto stoljeće: 3. razdoblje razvoja jezičnoga standarda.
 13. Hrvatski jezik od 1945. do 2000. (najvažniji događaji i jezikoslovna djela).
 14. Hrvatski jezik od početka 20. stoljeća do 1945. (najvažniji događaji i jezikoslovna djela) .
 15. Dvadeset prvo stoljeće: nastavak višestoljetnoga kontinuiteta hrvatskoga jezika, izazovi globalizacije.

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike.
 2. Objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema hrvatskomu jeziku.
 3. Interpretirati povijest hrvatskoga jezika.
 4. Prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u povijesnoj dijalektologiji.
 5. Interpretirati, tumačiti i analizirati tekstove na svim gramatičkim razinama hrvatskoga jezika.
 6. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u štokavskim tekstovima.
 7. Procijeniti vlastite interese i kompetencije.
 8. Odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Predavačka, metoda analize, interpretacije; uporaba računala, LCD projektora i dr.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bratulić, J., Damjanović, S. (2005) Hrvatska pisana kultura, 1. svezak, VIII–XVII st. (odabrana poglavlja)
 2. Bratulić, J., Damjanović, S. (2007) Hrvatska pisana kultura, 2. svezak, XVIII–XIX st. (odabrana poglavlja)
 3. Bratulić, J. i dr. (2009) Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 4. Bratulić, J. i dr. (2011) Povijest hrvatskoga jezika.2. knjiga: 16. stoljeće, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 5. Brozović, D. (2006) Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda, Zagreb, 155–278.
 6. Frančić, A., Kuzmić, B. (2009) Jazik horvatski, Zagreb.
 7. Moguš, M. (2003) Hrvatske gramatike, Hrvatska i Europa, 3. svezak, Zagreb, 473–483.
 8. Vince, Z. (2002) Putovima hrvatskoga književnog jezika, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 9. Vončina, J. (2003) Hrvatski rječnici, Hrvatska i Europa, 3. svezak, Zagreb, 461–472.
Dopunska literatura
 1. Ham, S. (2006) Povijest hrvatskih gramatika, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Lisac, J. (1996) Hrvatski dijalekti i jezična povijest, Zagreb, 9–21.
 3. Lukežić, I. (1999) Razvoj i uspostava hrvatskoga jezika u starijim razdobljima, Fluminensia, 1–2, 101–142.
 4. Moguš, M. (1995) Povijest hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 5. Moguš, M., Vončina, J. (1969) Latinica u Hrvata, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 11, 61–81.
 6. Vončina, J. (1979) Jezičnopovijesne rasprave, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 7. Vončina, J. (1988) Jezična baština, Zagreb. (odabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar