Naziv
Povijest hrvatskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
69564
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studentima kroz predavanja pružiti osnovna znanja iz „vanjske“ povijesti hrvatskoga jezika, a kroz seminare naučiti ih prepoznavati i objašnjavati bitne povijesnojezične pojave te ih time osposobiti za daljnji nastavak studija hrvatskoga jezika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Periodizacije povijesti hrvatskoga književnog jezika, nazivi hrvatskoga jezika kroz povijest
 3. Srednji vijek: 1. predstandardno razdoblje – književni jezici, pisma, najvažniji spomenici, počeci tiskarstva.
 4. Šesnaesto stoljeće: 2. predstandardno razdoblje.
 5. Migracije, stvaranje sjeverozapadnoga i jugoistočnoga kompleksa, razvoj pokrajinskih književnosti, pokrajinski književni jezici, pisma, najvažnija djela.
 6. Sedamnaesto i prva polovica osamnaestoga stoljeća: 3. predstandardno razdoblje – sjeverozapadni i jugoistočni kompleks
 7. Pokrajinske književnosti, pokrajinski književni jezici (početak standardizacije kajkavskoga književnog jezika), pisma, najvažnija djela.
 8. Druga polovica osamnaestoga stoljeća – tridesete godine devetnaestoga stoljeća: 1. razdoblje razvoja jezičnoga standarda.
 9. Sjeverozapadni i jugoistočni kompleks (kajkavski književni jezik u procesu standardizacije, početak standardizacije novoštokavskoga književnog jezika), najvažnija djela.
 10. Tridesete godine devetnaestoga stoljeća – kraj devetnaestoga stoljeća: 2. razdoblje razvoja jezičnoga standarda.
 11. Hrvatski narodni preporod (proširenje novoštokavskoga standarda na kajkavsko područje, Gajeva grafijska reforma), filološke škole, najvažnija djela.
 12. Dvadeseto stoljeće: 3. razdoblje razvoja jezičnoga standarda.
 13. Hrvatski jezik od početka 20. stoljeća do 1945. (najvažniji događaji i jezikoslovna djela)
 14. .Hrvatski jezik od 1945. do 2000. (najvažniji događaji i jezikoslovna djela).
 15. Dvadeset prvo stoljeće: nastavak višestoljetnoga kontinuiteta hrvatskoga jezika, izazovi globalizacije.

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike.
 2. Objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema hrvatskomu jeziku.
 3. Interpretirati povijest hrvatskoga jezika.
 4. Prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u povijesnoj dijalektologiji.
 5. Interpretirati, tumačiti i analizirati tekstove na svim gramatičkim razinama hrvatskoga jezika.
 6. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u štokavskim tekstovima.
 7. Procijeniti vlastite interese i kompetencije.
 8. Odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Predavačka, metoda analize, interpretacije; uporaba računala, LCD projektora i dr.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Brozović, Dalibor. 2008. Povijest hrvatskoga književnog i standardnoga jezika. Zagreb: Školska knjiga
 2. Moguš, Milan. 2009. Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus
 3. Skupina autora. 2009. – 2019. Povijest hrvatskoga jezika. knj. 1. – 6. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica. (odabrana poglavlja)
 4. Vince, Zlatko. 2002. Putovima hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
 5. Vončina, Josip. 1988. Jezična baština. Split: Književni krug
Dopunska literatura
 1. Auburger, Leopold. 2009. Hrvatski jezik i serbokroatizam. Rijeka: Maveda – Hrvatsko filološko društvo
 2. Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris. 2009. Jazik horvatski. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
 3. Ham, Sanda. 2006. Povijest hrvatskih gramatika. Zagreb: Nakladni zavod Globus
 4. Katičić, Radoslav. 2013. Hrvatski jezik. Zagreb: Školska knjiga
 5. Moguš, Milan; Vončina, Josip. 1969. Latinica u Hrvata. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 11, Zagreb, 61–81
 6. Oczkowa, Barbara. 2010. Hrvati i njihov jezik : Iz povijesti kodificiranja književne norme. Zagreb: Školska knjiga
 7. Samardžija, Marko. 2019. Hrvatska leksikografija : Od početaka do kraja XX. stoljeća. Zagreb: Matica hrvatska
 8. Tafra, Branka. 2012. Prinosi povijesti hrvatskoga jezikoslovlja. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
 9. Tafra, Branka; Košutar, Petra. 2011. Nova periodizacija povijesti hrvatskoga književnoga jezika. Filologija, 57, Zagreb, 185–204

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar