Naziv
Češke jezične vježbe I
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
184173
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju i literaturi- Test-utvrđivanje razine.
 2. Jiří Voskovec vypráví o sobě Složenije imenske deklinacije. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pisanje životopisa. Ponavljanje pravopisnih pravila: s/z
 3. Jací jsme Značenjske razlike mekih i tvrdih pridjeva. Složenije imenske deklinacije. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila: s/z. Kontrolni test.
 4. Tvorba pridjeva od imenica i glagola. Složenije imenske deklinacije. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Oglasi. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pisanje opisa. Ponavljanje pravopisnih pravila: s/z
 5. Pojďme někam ven. Svršeni i nesvršeni glagoli i pregled vidskih prefiksa. Složenije imenske deklinacije. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila: prefiksi s/z.
 6. O makarónech, které šli na procházku Imenski oblik pridjeva Složenije imenske deklinacije. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila: prefiksi s/z. Kontrolni test.
 7. Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Složenije imenske deklinacije. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila: prefiksi s/z
 8. Zvu vás k sobě. Glagolski prefiksi sa značenjem pokreta . Složenije imenske deklinacije Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi
 9. Vánoční zvyky a tradice. Prilozi mjesta. Složenije imenske deklinacije. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska . Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi. Kontrolni test.
 10. Mohl bych vás o něco poprosit? Tvorba svršenih i nesvršenih glagola od glagola kretanja Složenije imenske deklinacije. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi
 11. Tvorba svršenih i nesvršenih glagola od glagola kretanja Složenije imenske deklinacije Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi
 12. Pavel potřebuje peníze adjektiva účele a děje; Složenije imenske deklinacije. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi. Kontrolni test.
 13. Řiditel autobusu. Postížení a práva. Složenije imenske deklinacije. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi
 14. Mám depresi rád. Složenije imenske deklinacije Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi
 15. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. ispravno se koristiti svim gramatičkim oblicima češkoga jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 2. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 3. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 4. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom,aluzivnom, ironicnom ili šaljivom tipu teksta
 5. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama načceškom jeziku birajući odgovarajući stil
 6. sudjelovati u diskusijama o razlicitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okoncati raspravu ili polemiku na češkom jeziku
Metode podučavanja
Sve aktivnosti se odvijaju na jeziku koji se predaje. Interaktivna online nastava preko viježbi, objašnjavanja i pomoč profesora pri usvajanju gradiva, prezentacije, timski rad, debate na nastavi, e- učenje, podkaste, audio i video materijale, aplikacije, izvanškolske aktivnosti itd.
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira.
Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike i vokabulara) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskich vještina).

Obavezna literatura
 1. Adamovičová, A. Nebojte se češtiny, Praha, 2003.
 2. kol.: Slovník spisovného jazyka českého I. – IV., Praha, 1960 – 1971
 3. Ribarova, Z. i Ribarova S.: Češka gramatika s vježbama, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
Dopunska literatura
 1. Adamovičová, A., Bischofová, J, Hádková, M., Hasil, J,: Čeština pro azylanty a cizince B2, Brno, SOZE, 2008.
 2. Confetová, H. Seznam nejfrekventovanějších českých sloves, Praha, 1995.
 3. Havel, J.: Čemu jsme se smáli?, Librex, Ostrava, 2002
 4. kol.:Slovník cizích slov. Encyklopedický dům, Aukro, Praha, 1998.
 5. kol.: Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha, 1993
 6. Nekovářová, A. Čeština pro život, Akropolis, Praha, 2006.
 7. Pala, K. – Všianský, J.: Slovník českých synonym, LN, Praha, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij