Naziv
Češke jezične vježbe II
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
184174
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju i literaturi.
 2. Haló, u telefonu Reiner. Upravni i neupravni govor. Ostala značenja glagolskih prefiksa. Punomoć. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila.
 3. Plášť – telefonická tragédie ve čtyřech dějstvích; Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pravopis. Kontrolni test.
 4. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima. Oglašavanje. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pravopis.
 5. Hledáme byt; Brojevi: postotci, decimalni brojevi, razlomci, potencije, korijeni itd. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Pravopis.
 6. Čtenářky píšou- „Přítelkyně jim radí . Imperativ. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pravopis. Kontrolni test.
 7. Říkala, že se nic nestalo Imperativ, Čestice. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Molba. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pravopis.
 8. Bylo to před čtyřmi lety. Neodređene zamjenice. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pravopis.
 9. To snad nemyslíte vážně!. Neodređene i niječne zamjenice. Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Pravopis. Kontrolni test.
 10. Pojedeme někam?. Deklinacije zemljepisnih naziva. Ortografija stranih riječi. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Pravopis.
 11. Deklinacija stranih vlastitih imena. Tvorba riječi: Umanjenice i uvećanice. Pisanje prijedloga- spojeno i odvojeno. Ispunjavanje formulara. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Pravopis.
 12. Já s vámi plně souhlasím! Tvorba riječi: Umanjenice i uvećanice. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pravopis. Kontrolni test.
 13. Uzvici. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Pravopis.
 14. A po roce...Uzvici. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Red vožnje. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pravopis.
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. ispravno se koristiti svim gramatičkim oblicima češkoga jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 2. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeci se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 3. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 4. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom,aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 5. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil
 6. sudjelovati u diskusijama o razlicitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na češkom jeziku
Metode podučavanja
Sve aktivnosti se odvijaju na jeziku koji se predaje. Interaktivna online nastava preko viježbi, objašnjavanja i pomoč profesora pri usvajanju gradiva, prezentacije, timski rad, debate na nastavi, e- učenje, podkaste, audio i video materijale, aplikacije, izvanškolske aktivnosti itd.
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira.
Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike i vokabulara) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskich vještina).

Obavezna literatura
 1. Adamovičová, A. Nebojte se češtiny, Praha, 2003.
 2. kol.: Slovník spisovného jazyka českého I. – IV., Praha, 1960 – 1971.
 3. Ribarova, Z. i Ribarova S.: Češka gramatika s vježbama, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
Dopunska literatura
 1. Adamovičová, A., Bischofová, J, Hádková, M., Hasil, J,: Čeština pro azylanty a cizince B2, Brno, SOZE, 2008.
 2. Confetová, H. Seznam nejfrekventovanějších českých sloves, Praha,1995.
 3. Havel, J.: Čemu jsme se smáli?, Librex, Ostrava, 2002.
 4. kol.: Slovník cizích slov. Encyklopedický dům, Aukro, Praha, 1998.
 5. kol.: Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha, 1993.
 6. Nekovářová, A. Čeština pro život, Akropolis, Praha, 2006.
 7. Pala, K. – Všianský, J.: Slovník českých synonym, LN, Praha, 1994.
 8. Trnková, A.: Textová cvičebnice českého jazyka II., ISV, Praha, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij