Naziv
Češke jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
184175
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B2/C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju i literaturi.
 2. Vyprávíme příhody. Zamjenički prilozi. Tvorba priloga. Značenja glagolskih prefiksa. Pravopis: priložne sraslice.
 3. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Tvorba priloga. Red rječi. Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima. Pravopis: priložne sraslice. Kontrolni test.
 4. Pojedeme někam? Prošlo vrijeme glagola na – nout. Tvorba glagola: prefiksalna tvorba. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pravopis: suglasnički skupovi
 5. Cestujeme Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Tvorba glagola: prefiksalna tvorba. Red rječi. Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima. Pravopis: suglasnički skupovi
 6. Protestujeme; Red rječi. Brojevi: množni i vrsni. Tvorba glagola: prefiksalna tvorba. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje pravopisnih pravila Kontrolni test.
 7. To snad nemyslíte vážně! Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Imperativ. Tvorba glagola: prefiksalna tvorba. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica Pravopis: pravopis tuđica
 8. Co si o to myslíte? Imperativ, Čestice. Tvorba glagola: prefiksalno- sufiksalna tvorba. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Pravopis: pravopis tuđica
 9. Kritika. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Neodređene i niječne zamjenice. Tvorba glagola: prefiksalno- sufiksalna tvorba. Ponavljanje pravopisnih pravila. Kontrolni test.
 10. Hledáme práci. Motivační dopis. Přihláška do práce. Tvorba glagola: prefiksalno- sufiksalna tvorba. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Pravopis: velika slova
 11. Přihláška do práce.! Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Tvorba glagola: refleksivizacija. Ponavljanje deklinacije zemljepisnih naziva. Pravopis: velika slova
 12. Co tím chceš říct Deklinacija stranih vlastitih imena. Tvorba glagola: refleksivizacija. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Ponavljanje pravopisnih pravila. Kontrolni test.
 13. Mám svoje stanovisko! Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Tvorba glagola: sraslice. Pravopis: Granica riječi u pismu.
 14. Já s vámi plně souhlasím? Uzvici. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi. Tvorba glagola.Pravopis: uporaba spojnice. Kontrolni test.
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. ispravno se koristiti svim gramatičkim oblicima češkoga jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 2. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 3. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 4. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 5. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil
 6. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na češkom jeziku
 7. koristiti ispravne intonacije replika i rečenica na češkom jeziku za izražavanje modalnog značenja
 8. prepoznati osnovne fonetske, gramatičke i leksičke signale supstandardnog češkog jezika i objasniti njihove komunikacijske učinke
 9. samostalno prevesti s češkog na hrvatski jezik i s hrvatskog na češki jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja koji odgovara razini B2/C1 prema ZEROJ-u
Metode podučavanja
Sve aktivnosti se odvijaju na jeziku koji se predaje. Interaktivna nastava: vježbe, professor objašnjava i pomaže pri usvajanju gradiva, prezentacije, debate na nastavi, online nastava, podkaste, audio i video materijale, izvanškolske aktivnosti itd.
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira.
Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike i vokabulara) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskich vještina).

Obavezna literatura
 1. Adamovičová, A. Nebojte se češtiny, Praha, 2003.
 2. Slovník spisovného jazyka českého I. – IV., Praha, 1960 – 1971.
 3. Ribarova, Z. i Ribarova S.: Češka gramatika s vježbama, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
Dopunska literatura
 1. Adamovičová, A., Bischofová, J, Hádková, M., Hasil, J,: Čeština pro azylanty a cizince B2, Brno, SOZE, 2008.
 2. Bischofová, J. i sur.: Pracovní sešit k učebnici “Čeština pro středně a více pokročilé”, Praha, 1999.
 3. Slovník cizích slov. Encyklopedický dům, Aukro, Praha, 1998.
 4. Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha, 1993.
 5. Nekovářová, A. Čeština pro život, Akropolis, Praha, 2006.
 6. Pala, K. – Všianský, J.: Slovník českých synonym, LN, Praha, 1994.
 7. Trnková, A.: Textová cvičebnice českého jazyka II., ISV, Praha, 1994

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij