Naziv
Povijest portugalskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
118156
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati se s različitim razdobljima portugalskog jezika i promjenama koje su nastale u razvoju od vulgarnog latinskog do suvremenog oblika.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i obveze studenata
 2. Rimsko osvajanje Iberskog poluotoka; supstrati
 3. Specifičnosti vulgarnog latinskog na teritoriju današnjeg Portugala
 4. Nastajanje romanskih dijalekata
 5. Germanski superstrat
 6. Arapsko osvajanje Iberskog poluotoka
 7. Galješko-portugalski
 8. Staroportugalski
 9. Prvi tekstovi na portugalskom
 10. Klasični portugalski
 11. Moderni portugalski
 12. Portugalska osvajanja i širenje portugalskog jezika
 13. Fonetske i fonološke promjene
 14. Morfosintaktičke promjene
 15. Promjene u leksiku

Ishodi učenja
 1. Objasniti nastajanje romanskih jezika, s naglaskom na portugalski, na temelju vulgarnog latinskog
 2. Primijeniti stečeno znanje o podrijetlu i razvoju portugalskog jezika na analizu današnjeg oblika portugalskog
 3. Objasniti neka obilježja izvaneuropskih varijanti portugalskog s obzirom na razdoblje naseljavanja novootkrivenih teritorija
 4. Analizirati tekstove iz starijih razdoblja portugalskog jezika
 5. Uočiti razlike između pučkih i učenih riječi u njihovu povijesnom razvoju
 6. Objasniti specifičnosti portugalskog u odnosu na ostale romanske idiome
 7. Teorijske spoznaje s područja leksikologije i semantike pri analizi jezičnih činjenica prilagoditi sastavu i posebnostima portugalskog leksika i semantičkim mehanizmima portugalskog jezika
 8. Identificirati specifičnosti iberoromanskih idioma, napose portugalskog, u kontekstu romanskog područja i romanske lingvistike
 9. Uspoređivati dijatopijske inačice portugalskog jezika u Portugalu, Brazilu i afričkim luzofonim zemljama na različitim razinama lingvističkog opisa, ustanoviti njihove specifičnosti te najizrazitije sličnosti i razlike
Metode podučavanja
Seminar, samostalan rad, aktivnost studenata na satu
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Castro, Ivo. Introdução à História do Português, 2ªa ed., Edições Colibri, Lisboa 2008.
 2. Teyssier, Paul. História da Língua Portuguesa. Trans. Celso Cunha, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa 1997
 3. Vázquez Cuesta, Pilar, e Mendes da Luz, Maria Albertina. Gramática da língua portuguesa; 1971, trad. Brito, Ana Maria, e De Matos, Gabriela, Edições 70, Lisboa 1989
 4. Castro, Ivo, colab. Rita Marquilhas, J. Léon Acosta. Curso de história da língua portuguesa; 1ª ed., 2ª imp., Universidade Aberta, Lisboa 2001
Dopunska literatura
 1. Bibliografia de linguística portuguesa; Litoral Edições, Lisboa 1987.
 2. Cintra, Luís F. Lindley. Estudos de Dialectologia Portuguesa; 2ª ed., Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa 1995
 3. Cintra, Luís F. Lindley. Sobre "formas de tratamento" na língua portuguesa; Livros Horizonte, Lisboa 1986
 4. Cintra, Luís F. Lindley. "Nova porposta de Classificação dos dialectos galego-portugueses"; Boletim de Filologia 22 (1964-1973): 81-116
 5. Couto, Jorge. Língua Portuguesa. Perspectivas para o século XXI; Instituto Camões, Lisboa 2000
 6. Ferreira, J. Azevedo. Bibliografia selectiva da língua portuguesa; ICALP, Lisboa 1989
 7. Neto, Serafim da Silva Neto. Introdução ao estudo da filologia portuguesa; 2ª ed., ed. Evanildo Bechara, Joram Pinto de Lima, Grifo, Rio de Janeiro 1976
 8. Paiva Boléo, Manuel de. Estudos de linguística portuguesa e românica, vol. 1, Dialectologia e História da Língua; 2 vols, Universidade de Coimbra, Coimbra 1974
 9. Schmidt-Radefeldt, J., ed., Readings in Portuguese Linguistics; North-Holland Publishing, Amsterdam 1976
 10. Vasconcellos, José Leite de. Esquisse d’une dialectologie portugaise; 3ª ed, ed. Maria Adelaide Valle Cintra, Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, Lisboa 1987
 11. Williams, Edwin Bucher. Do Latim ao Português. Fonologia e Morfologia Históricas da Língua Portuguesa; trad. António Houaiss, Ministério da Educação e Cultura, Instituto Nacional do Livro, 1961

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar