Naziv
Povijest rumunjske književnosti I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
52173
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznavanje osnovnih kretanja u rumunjskoj književnosti u razdoblju od tridesetih godina 19. st. do Prvoga svjetskog rata. 1830. do 1860.; Dacia literară; poezija, proza, kazalište tog razdoblja; Vasile Alecsandri; veliki klasici rumunjske književnosti: M. Eminescu, I. Creangă, I.L. Caragiale, I. Slavici; rumunjska književnost na kraju XIX. stoljeća i na početku XX.; B. Delavrancea, G. Coşbuc, O. Goga; poezija na početku XX. stoljeća; simbolizam u rumunjskoj književnosti: Al. Macedonski, M.Codreanu...
Sadržaj
 1. Predavanje: Pregled kolegija, dogovor o literaturi i ispitu. Rumunjska usmena književnost. Seminar: Mioriţa – čitanje i interpretacija.
 2. Predavanje: Počeci rumunjske književnosti: prvi spomenici rumunjske pismenosti; humanizam. Seminar: Ion Neculce, O samă de cuvinte (izabrani ulomci).
 3. Predavanje: prosvjetiteljstvo, erdeljska škola. Seminar: Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada (izabrane strofe) – čitanje i interpretacija; izbor pjesama iz razdoblja „paşoptisma“ – čitanje i interpretacija.
 4. Predavanje: Počeci rumunjske moderne književnosti, „paşoptism“: Vasile Cârlova, Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu… Seminar: Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanu – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 5. Predavanje: Počeci rumunjske moderne književnosti, “paşoptism”: Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Filimon, Alexandru Odobescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu… Seminar: Vasile Alecsandri, Balta-Albă (izabrani ulomci) – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 6. Predavanje: Skupina Junimea, časopis Convorbiri literare i njihova uloga u oblikovanju rumunjske književnosti druge polovice 19. stoljeća; uvod u epohu velikih klasika. Seminar: TEST 1; Mihai Eminescu i njegova ljubavna poezija – čitanje i interpretacija odabranih stihova.
 7. Predavanje: Mihai Eminescu, klasik rumunjske književnosti, rumunjski nacionalni pjesnik – život, književno djelovanje, ars poetica, glavne teme njegove poezije… Seminar: Mihai Eminescu, refleksivna poezija: Lucefărul – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 8. Predavanje: Ion Luca Caragiale, klasik rumunjske književnosti, dramska i prozna djela… Seminar: Ion Luca Caragiale, crtice (Vizita, Domnul Goe…) – interpretacija nakon samostalnoga čitanja.
 9. Predavanje: Ion Creangă, klasik rumunjske književnosti, umijeće pripovijedanja, humor, jezik, stil… Seminar: Ion Creangă, bajke (Capra cu trei iezi / Soacra cu trei nurori / Fata bebei şi fata moşneagului…) – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 10. Predavanje: Ion Slavici, klasik rumunjske književnosti, prozaist, Mara, jedan od prvih rumunjskih romana. Seminar: Ion Slavici, Mara (odabrani ulomci) – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 11. Predavanje: Poetike na prijelazu stoljeća; seminatorizam i poporanizam, simbolizam, časopisi koji ih afirmiraju; pjesnici prijelaza i početka stoljeća: Alexandru Macedonski, Ştefan Petică, Mihai Codreanu, Dimitrie Anghel Seminar: Alexandru Macedonski, odabrani stihovi – čitanje i interpretacija odabranih stihova.
 12. Predavanje: Pjesnici prijelaza i početka stoljeća: George Coşbuc, Ştefan Octavian Iosif, Octavian Goga… Seminar: Octavian Goga – čitanje i interpretacija odabranih stihova.
 13. Predavanje: Rumunjska kratka proza početka dvadesetoga stoljeća: Duiliu Zamfirescu, Barbu Delavrancea, Calistrat Hogaş, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu, Emil Gârleanu… Seminar: Ion Agârbiceanu, Luminiţă – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 14. Predavanje: Dramatičari i književni kritičari u rumunjskoj književnosti početka dvadesetoga stoljeća: dramatičari Alexandru Davila, Victor Eftimiu, kritičari Nicolae Iorga, Garabet Ibrăileanu, Ovid Densusianu… Seminar: čitanje odabranih kritičkih tekstova.
 15. Predavanje: Druga generacija simbolista u rumunjskoj književnosti: Ion Minulescu, George Bacovia, Elena Farago… Seminar: TEST 2; George Bacovia – interpretacija odabranih stihova nakon samostalnog čitanja.

Ishodi učenja
 1. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 2. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti
 3. prepoznati i objasniti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja u 19. i na početku 20. stoljeća
 4. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 5. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN101: izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti RN106: prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela RN107: primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela RN110: samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente rumunjske kulture i civilizacije
Metode podučavanja
Izlaganje, rasprava, rad na tekstu...
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje (2 testa) i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kovačec, A., Rumunjska književnost, u Povijest svjetske književnosti, knj. 3., Zagreb, 1982.
 2. Manolescu, N., Istoria critică a literaturii române, Paralela 45, Piteşti, 2008.
 3. Mihai Eminescu, Poezii (izbor)
 4. Ion Creangă, Povestiri ili Poveşti (pripovijetka ili bajka po izboru)
 5. Ion-Luca Caragiale, Teatru (drama po izboru)
 6. Ioan Slavici, Nuvele (novela po izboru)
 7. dva djela po izboru
Dopunska literatura
 1. George Crăciun, Istoria literaturii române (pentru elevi şi profesori), Litera, Chişinău, 2004.
 2. Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la început pînă azi, Editura Univers, Bucureşti, 1981.
 3. George Călinescu, Istoria literaturii române – compendiu, Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar