Naziv
Povijest rumunjske književnosti II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
4
Šifra
52185
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s rumunjskom književnošću u razdoblju između dva rata (poezija: T. Arghezi, L. Blaga, I. Barbu; proza: pravci, predstavnici, razvoj rumunjskog romana u razdoblju između dva rata, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu) te nakon II. svjetskog rata (poezija: N. Stănescu, M. Sorescu; proza: M. Eliade, M. Preda, F. Neagu; dramatičari XX. stoljeća: Camil Petrescu, L. Blaga, M. Sorescu) uz kratak pregled suvremene, najnovije književnosti. Smještanje u kontekst europske (europskih) književnosti. Stjecanje znanja o najvažnijim predstavnicima rumunjske književnosti tog razdoblja, književnim pravcima i utjecajima te razvoju pojedinih književnih vrsta, osobito romana. Stjecanje samostalnosti u analizi i interpretaciji književnih djela.
Sadržaj
 1. Predavanje: Pregled kolegija, dogovor o literaturi i ispitu. Predratna rumunjska proza. Calistrat Hogaş, Gala Galaction, Ion Agrâbiceanu.Seminar: Ion Vinea, Manifestul activist către tinerime.
 2. Predavanje: Pregled međuratnih poetika. Avangarda.Seminar: George Bacovia - izabrani stihovi.
 3. Predavanje: Poezija u međuratnom razdoblju. George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi. Seminar: Tudor Arghezi - izabrani stihovi.
 4. Predavanje: Poezija u međuratnom razdoblju. Ion Barbu, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Adrian Maniu…Seminar: Vasile Voiculescu - izabrani stihovi.
 5. Predavanje: Proza u međuratnom razdoblju. Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu.Seminar: Liviu Rebreanu - novelistika.
 6. Predavanje: Proza u međuratnom razdoblju. Mircea Eliade, George Călinescu, Gib I. Mihăescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Anton Holban, Max Blecher, Mateiu I. Caragiale.Seminar: Anton Holban - ulomak iz romana.
 7. Predavanje: Drama u međuratnom razdoblju. Mihail Sorbul, Camil Petrescu, Lucian Blaga itd. Književna kritika i povijest književnosti u međuratnom razdoblju. Eugen Lovinescu, George Călinescu, Tudor Vianu, Vladimir Streinu, Emil Cioran.Seminar: Camil Petrescu - drama.
 8. Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Pjesništvo. Constant Tonegaru, Geo Dumitrescu, Gellu Naum, Ştefan Augustin Doinaş, Radu Stanca, Dimitrie Stellaru, Emil Botta, Ion Caraion, A. E. Baconsky, Nichita Stănescu.Seminar: Međuratno razdoblje - pisana provjera. Izbor poezije.
 9. Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Pjesništvo. Ana Blandiana, Marin Sorescu, Cezar Baltag, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Ileana Mălăncioiu, Emil Brumaru, Mircea Dinescu, Mircea Cărtărescu.Seminar: Izbor poezije.
 10. Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Proza. Vasile Voiculescu, Marin Preda, Ştefan Bănulescu, Fănuş Neagu itd.Seminar: Vasile Voiculescu - novelistika.
 11. Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Proza. Nicolae Breban, Augustin Buzura, Alexandru Ivasiuc, Mircea Horia Simionescu, Gabriela Adameşteanu, Mircea Nedelciu, Mircea Cătrărescu itd.Seminar: Gabriela Adameşteanu-ulomak iz romana.
 12. Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Drama. Marin Sorescu, Teodor Maziliu, Matei Vişniec.Seminar: Marin Sorescu - drama.
 13. Predavanje: Povijest književnosti i književna kritika poslije Drugoga svjetskog rata. Nicolae Manolescu, Ion Bogdan Lefter, Constantin Noica, Andrei Pleşu.Seminar: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata-pisana provjera. Nicolae Manolescu - izbor iz kritike.
 14. Predavanje: Suvremeni rumunjski književnici: Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Florin Lăzărescu, Ana Maria Sandu, Doina Ruști itd.Seminar: Adriana Bittel - novela.
 15. Predavanje: Ponavljanje.Seminar: Čitanje i interpretacija tekstova po izboru studenata.

Ishodi učenja
 1. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 2. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti
 4. prepoznati i objasniti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja u 20. stoljeću
 5. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN101: izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti RN102: koristiti relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih primijeniti RN106: prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela RN107: primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
Metode podučavanja
Izlaganje, rasprava, rad na tekstu...
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje (2 testa) i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kovačec, A., Rumunjska književnost, u Povijest svjetske književnosti, knj. 3., Zagreb, 1982.
 2. Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române: 5 secole de literatură, Paralela 45, Piteşti, 2008.
 3. Ion Agârbiceanu, Fefeleaga
 4. George Bacovia, Plumb
 5. Ion Minulescu, Nu sunt ce par a fi
 6. Lucian Blaga, Teatru
 7. Lucian Blaga, Versuri
 8. Tudor Arghezi, Versuri
 9. Vasile Voiculescu, Integrala operei poetice
 10. Vasile Voiculescu, Cap de zimbru ili Ultimul berevoi
 11. Mateiu I. Caragiale, Craii de Curtea-Veche
 12. Hortensia Papadat-Bengescu, Nuvele
 13. Mircea Eliade, La ţigănci ili Pe strada Mântuleasă
 14. Mircea Eliade, Domnişoara Christina
 15. Camil Petrescu, Sufletele tari, Jocul ielelor
 16. Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război ili Patul lui Procust
 17. Liviu Rebreanu, Golanii ili Calvarul
 18. Liviu Rebreanu, Ion ili Pădurea spânzuraţilor
 19. Mihail Sadoveanu, Baltagul
 20. Mihail Sadoveanu, Hanul Ancuţei (poglavlje po izboru)
 21. Nichita Stănescu, Versuri
 22. Marin Preda, Risipitorii ili Moromeții
 23. Marin Sorescu, Teatru
 24. Napomena: Studenti iz ponuđene lektire trebaju pročitati 2 romana, 3 pripovijetke ili drame te izbor pjesama triju pjesnika.
Dopunska literatura
 1. Ion Negoiţescu, Istoria literaturii române (1800 – 1945), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
 2. George Crăciun, Istoria literaturii române (pentru elevi şi profesori), Litera, Chişinău, 2004.
 3. Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la început pînă azi, Editura Univers, Bucureşti, 1981.
 4. .George Călinescu, Istoria literaturii române-compendiu, Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar