Naziv
Povijest rumunjskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
3
Šifra
52187
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje temeljnih elemenata razvoja rumunjskog jezika, naročito onih koji su bitni za shvaćanje i pravilno interpretiranje pojedinih fenomena u suvremenom rumunjskom jeziku
Sadržaj
 1. Indoeuropljani, indoeuropski jezici; pradomovina Indoeuropljana, dolazak u Europu; tračko-dački supstrat; trački i ilirski
 2. latinski i njegovo širenje; rimska osvajanja; Dacija: osvajanje, romanizacija, službeno napuštanje, kontakti sa zapadnom Romanijom
 3. specifičnosti latinskog na tom području; vulgarni latinski u različitim dijelovima Rimskog carstva, djelovanje supstrata – nastanak rumunjskog
 4. dolazak Slavena; slavenski superstrat; utjecaj crkvenoslavenskog jezika kao jezika liturgije
 5. prarumunjski, nastanak dijalekata; zajednički rumunjski jezik (od 7/8. st. do 10. st.) prije odlaska Arumunja prema jugu; istrorumunjski kao ogranak dakorumunjskog, meglenorumunjski ogranak arumunjskog; rumunjski Roma Bajaša u Hrvatskoj
 6. utjecaji ostalih jezika (mađarski, grčki, turski i dr.)
 7. balkanski jezični savez: rumunjski, bugarski, makedonski, albanski, novogrčki; balkanska dvojezičnost, migracije pastira; zajedničke osobine tih jezika
 8. rumunjski od 13. do 16. st.; razlike između posuđenica iz crkvenoslavenskog i iz slavenskog superstrata; od 13. st. prve rumunjske riječi u latinskim ili crkvenoslavenskim tekstovima; ćirilica preuzeta od Slavena
 9. književni rumunjski jezik 1521.-1780.; najstariji sačuvani tekst pismo iz 1521.
 10. književni rumunjski jezik 1780.-1830.; vjerski i povijesni tekstovi, gramatike rumunjskog jezika
 11. književni rumunjski jezik 1830.-1880., te od 1880. do danas; ujednačenje književnog jezika
 12. rumunjski u odnosu na latinski i ostale romanske jezike: fonetika i fonologija
 13. rumunjski u odnosu na latinski i ostale romanske jezike: morfologija i sintaksa
 14. rumunjski u odnosu na latinski i ostale romanske jezike: leksik I.
 15. rumunjski u odnosu na latinski i ostale romanske jezike: leksik II.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći analizirati promjene unutar vulgarnog latinskog koje su rezultirale nastankom rumunjskih oblika
 2. Studenti će moći objasniti važnost uloge dačkog supstrata i slavenskog superstrata
 3. Studenti će znati uočiti utjecaje drugih jezika koji su bili u kontaktu s rumunjskim
 4. Studenti će znati prepoznati sličnosti rumunjskog i drugih jezika balkanskog jezičnog saveza
 5. Studenti će se upoznati s rumunjskim dijalektima
 6. Studenti će moći analizirati fonetske, morfosintaktičke i leksičke promjene u različitim povijesnim razdobljima
 7. Studenti će znati usporediti specifičnosti rumunjskog jezika u odnosu na ostale romanske jezike
 8. Studenti će moći navesti najvažnije pojmove iz opće romanistike s naglaskom na rumunjski jezik
 9. Studenti će moći objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse rumunjskog jezika
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova); poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom; samostalna izrada i izlaganje seminarskog rada
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Brâncuş, G. (2004): Introducere în istoria limbii române I. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de mâine
 2. Coteanu, I. (1981): Originile limbii române. Bucureşti: Editura ştiinţificǎ şi enciclopedicǎ
 3. Kovačec, A. (1971): Descrierea istroromânei actuale. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România
 4. Rosetti, A. (1968): Istoria limbii române. Bucureşti: Editura pentru literaturǎ
 5. Sala, M. (1998): De la latinǎ la românǎ. Bucureşti: Univers enciclopedic
Dopunska literatura
 1. Brâncuş, G. (2009): Cercetări asupra fondului traco-dac al limbii române. Bucureşti: Dacica
 2. Gheţie, I., Mareş, A. (2001): De când se scrie româneşte. Bucureşti: Univers enciclopedic
 3. Sala, M. (2010): 101 cuvinte moştenite, împrumutate şi create. Bucureşti: Humanitas

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar