Naziv
Češke jezične vježbe IV
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
184176
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju i literaturi.
 2. Aktualni tekstovi iz dnevnog ili stručnog tiska. Tvorba pridjeva. Interpunkcija.
 3. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska ili stručnog tiska. Tvorba pridjeva. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o temi Ekologija, izabranoj iz ponuđenih podkasta. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Interpunkcija. Kontrolni test.
 4. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska ili stručnog tiska. Usvajanje komunikacijskih vještina i proširivanje leksičkog fonda putem rasprave o temama inspirarni filmom: Šarlatán. Interpunkcija.
 5. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska ili stručnog tiska. Tvorba pridjeva. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o o temi Emocije, izabranoj iz ponuđenih podkasta. Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima. Interpunkcija.
 6. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska ili stručnog tiska. Tvorba imenica. Red rječi. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o temi Tehnološke inovacije iz izabranoj iz ponuđenih podkasta. Ponavljanje pravopisnih pravila. Kontrolni test.
 7. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Tvorba imenica. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Interpunkcija:mjesto interpunkcijskih znakova u odnosu na druge znakove.
 8. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Tvorba imenica. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o temi Samopomoć izabranoj iz ponuđenih podkasta. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Interpunkcija: mjesto interpunkcijskih znakova u odnosu na druge znakove.
 9. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Modalnost rečenice.Usvajanje komunikacijskih vještina i proširivanje leksičkog fonda putem rasprave o temama inspirarni filmom: Národní třída. Kontrolni test.
 10. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Modalnost rečenice. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o temi Kriminal izabranoj iz ponuđenih podkasta. Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima. Kratice i oznake.
 11. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Tvorba imenica. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o temi Prehrana izabranoj iz ponuđenih podkasta. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Kratice i oznake.
 12. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Tvorba imenica. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi Arhitektura izabranoj iz ponuđenih podkasta. Ponavljanje pravopisnih pravila. Kontrolni test.
 13. Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska. Tvorba imenica. Usvajanje komunikacijskih vještina i proširivanje leksičkog fonda putem rasprave o temama inspirarni aktualnim filmom po izboru studenata. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica.Ponavljanje pravopisnih pravila.
 14. Usvajanje komunikacijskih vještina putem rasprave o izabranoj temi iz online ponude podkasta. Ponavljanje i proširivanje gramatičkih jedinica. Ponavljanje pravopisnih pravila. Kontrolni test.
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. ispravno se koristiti svim gramatičkim oblicima češkoga jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 2. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 3. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 4. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 5. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil
 6. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na češkom jeziku
 7. preoblikovati i sažeti tekstove različitih tipova diskursa na češkom jeziku na gramatički, stilski i komunikacijski primjeren način;
 8. analizirati i komentirati češke tekstove različite funkcionalnostilske pripadnosti, objasniti upotrijebljena jezična i stilska sredstva te ih povezati s odgovarajućim sredstvima u hrvatskom jeziku
 9. samostalno prevesti s češkog na hrvatski jezik i s hrvatskog na češki jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja koji odgovara razini C1 prema ZEROJ-u
Metode podučavanja
Sve aktivnosti se odvijaju na jeziku koji se predaje. Interaktivna nastava: vježbe, professor objašnjava i pomaže pri usvajanju gradiva, prezentacije, debate na nastavi, online nastava, podcasti, audio- i videomaterijali, izvannastavne aktivnosti itd.
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira.
Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike i vokabulara) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskich vještina).

Obavezna literatura
 1. Slovník spisovného jazyka českého I. – IV., Praha, 1960 – 1971.
 2. Ribarova, Z. i Ribarova S.: Češka gramatika s vježbama, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
Dopunska literatura
 1. Slovník zkratek, Praha, 1994.
 2. Slovník cizích slov. Encyklopedický dům, Aukro, Praha, 1998.
 3. Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha, 1993.
 4. Nekovářová, A. Čeština pro život, Akropolis, Praha, 2006.
 5. Pala, K. – Všianský, J.: Slovník českých synonym, LN, Praha, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij