Naziv
Povijest slovačkoga književnoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
142687
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Stjecanje osnovnih kulturoloških spoznaja o okolnostima formiranja slovačkoga književnoga jezika; jezičnopovijesna periodizacija; upoznavanje s načelima kodifikacije i njihovih promjena u povijesnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij (opis kolegija, predstavljanje literature). Povijest slovačkoga književnoga jezika kao kompleksne jezikoslovne discipline. Osnovni pojmovi: dijalekt, književni jezik, interdijalekt, kulturna "slovenčina" (kulturna "západoslovenčina", "stredoslovenčina" i "východoslovenčina"), kodifikacija jezika, itd.
 2. Dijalektalna podjela slovačkoga jezika. Najosnovnije karakteristike zapadno-, srednjo- i istočnoslovačkih dijalekata. Mjesto slovačkoga jezika među slavenskim jezicima.
 3. Periodizacija povijesti slovačkoga književnoga jezika. "Sintetička" i tzv. "specijalna" povijest slovačkoga književnoga jezika. Slovački jezik u praslavenskom kontekstu. Teorije o podrijetlu slovačkoga jezika.
 4. Rano razdoblje (9.–10. st.). Velika Moravska i djelovanje Ćirila i Metoda. Velikomoravska literatura: Proglas i dr. Raspad velikomoravskih tradicija.
 5. Predstandardno razdoblje: starije (11.–15. st.). Sociolingvistička situacija. Upotreba crkvenoslavenskoga i latinskoga jezika na području današnje Slovačke. Prodiranje češkoga jezika. Nastajanje kulturnih slovačkih interdijalekata: zapadno-, srednjo- i istočnoslovačkoga. Njihova jezična karakteristika na primjerima izabranih književnih tekstova iz dotičnog razdoblja.
 6. Predstandardno razdoblje: mlađe (16.–18. st.). Sociolingvistička situacija. Razvoj kulturnih slovačkih interdijalekata: zapadno-, srednjo- i istočnoslovačkoga. Njihova jezična karakteristika i jezične promjene na primjerima izabranih književnih tekstova.
 7. Uporaba češkoga jezika na slovačkom području u predstandardnom razdoblju. Biblijska "čeština". Slovakizirana "čeština". Mjesto i funkcija češkoga jezika u vrijeme preporoda.
 8. Standardno razdoblje slovačkoga jezika. Socijalno-politička, kulturna i jezična situacija u Ugarskoj. Početak kodifikacije slovačkoga književnoga jezika. Anton Bernolák i "bernolákovčina". Karakteristika "bernolakovskoga" jezika. Čitanje i analiza izabranih tekstova (J. Fándli, J. Hollý).
 9. Ľudovít Štúr i njegova kodifikacija. Socijalno-politička, kulturna i jezična situacija u Slovaka u prvoj polovici 19. st. Principi kodifikacije i jezična karakteristika "štúrovčine" na primjeru izabranih književnih tekstova (npr. Štúr, Hodža, Sládkovič).
 10. Razdoblje jezičnih reforma. "Hodžovsko-hattalovska" pravopisna reforma šturovske kodifikacije. Principi pravopisne reforme i jezične promjene.
 11. Razvoj slovačkoga književnoga jezika u matičnom i martinskom razdoblju. Jezična situacija, normiranje jezika, pravopisne reforme. Czambelova Rukoväť spisovnej reči slovenskej.
 12. Jezične promjene od kraja 18. st. do početka 20. st.; usporedba kodifikacija; jezične posebnosti kod pojedinih kodifikatora (Bernolák, Štúr, Hattala, Czambel).
 13. Razvoj slovačkoga književnoga jezika u međuratnom i poslijeratnom razdoblju. Jezične promjene u Pravopisu slovačkoga jezika (1931., 1939., 1940., 1953., 1968.). Jezična situacija u obnovljenoj češko-slovačkoj državi.
 14. Suvremena jezična situacija u Slovačkoj. Današnje tendencije u normiranju i kodificiranju slovačkoga jezika. Najosnovnija suvremena kodifikacijska djela, briga o jezičnoj kulturi, jezikoslovne institucije, časopisi, itd. Slovačke jezičnopolitičke tendencije u kontekstu globalizacije u usporedbi s drugim slavenskim zemljama.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. - prepoznati i svrstati osnovne pojave iz povijesti slovačkoga jezika u slavističkom kontekstu, s osvrtom na slovačke dijalekte
 2. - identificirati različite teorijske pristupe u proučavanju slovačkoga jezika i kulture
 3. - prepoznati i opisati osnovne slovačke društveno-kulturne i povijesne činjenice bitne za utvrđivanje slovačkih jezičnih i književnih posebnosti u širem europskom kontekstu
 4. - integrirati teorijske spoznaje u organizaciju i kreiranje vlastitog izlaganja na zadanu slovakističku temu
Metode podučavanja
-predavanja
-multimedijske prezentacije
-mentorski rad
-timski i individualni rad, rasprave i samostalna izlaganja na odabrane teme
Metode ocjenjivanja
- održavanje referata uz prezentaciju
- prisustvovanje i aktivnost studenta u nastavi (sudjelovanje u raspravama, ispunjavanje domaćih zadataka)
- usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Krajčovič, Rudolf / Žigo, Pavol: Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava, 2002.
 2. Krajčovič, Rudolf / Žigo, Pavol: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1999.
Dopunska literatura
 1. Blanár, Vincent/ Jóna, Eugen/ Ružička, Jozef: Dejiny spisovnej slovenčiny II. Bratislava, 1974.
 2. Krajčovič, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava, 1988.
 3. Pauliny, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava, 1983.
 4. Sesar, Dubravka: Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zagreb, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar