Naziv
Praksa 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
5
Šifra
124285
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
45
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razviti praktične aspekte nastavničke kompetencije kroz osobno iskustvo poučavanja francuskog kao stranoga jezika; povezati teorijske (stručne i profesionalne) spoznaje iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima nastavne prakse; razviti osjećaj profesionalnosti; razviti osjećaj profesionalne odgovornosti; razviti sposobnost za samoprocjenu nastavničke kompetencije.
Sadržaj
 1. Introduction
 2. Journal de bord
 3. Grille d'observation
 4. Plan de la leçon
 5. Conduite de la classe de langue
 6. Gestion de classe et planification
 7. Gestion de classe et planification (suite)
 8. Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale (PEPELF)
 9. Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale (PEPELF) (suite)
 10. Compréhension des écrits
 11. Compréhension des écrits (suite)
 12. Documents authentiques
 13. Documents authentiques (suite)
 14. Documents authentiques (suite)
 15. Révision

Ishodi učenja
 1. Ciljano i refleksivno raspravljati o promatranoj nastavi i protumačiti učinkovitosti primjene nastavnih strategija
 2. Analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata
 3. Analizirati odabir prikladnih metoda i postupaka, te oblika rada u skladu s ciljevima nastavnoga sata
 4. Analizirati odabir nastavnih materijala u skladu sa potrebama nastavnog sata
 5. Samostalno kreirati nastavnu jedinicu francuskog kao stranog jezika za osnovnoškolce
 6. Samostalno izvesti nastavnu jedinicu u osnovnoj školi
 7. Sastaviti i analizirati svoj portfolio
 8. Izvijestiti o tijeku i kvaliteti odgledanih vlastitih nastavnih sati i nastavnih sati drugih studenata te o prednostima i nedostacima korištenih postupaka i metoda
 9. odrediti i formulirati opce ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinacnih aktivnosti
 10. planirati i kriticki promišljati proces ucenja i poucavanja francuskog kao stranoga jezika
Metode podučavanja
Praktikum se održava jednom tjedno po 1 sat (ukupno 15 nastavnih sati), na fakultetu, a cilj mu je osposobiti studenta za ciljano i refleksivno promatranje nastave, procjenu efekta različitih nastavnih strategija, izradu plana nastavnog sata, osvještavanje aspekata nastavničke kompetencije koje student treba posebno razvijati. Rad u praktikumu uključuje analizu dnevnika nastavne prakse, simulaciju sekvenci nastave, samoanalizu vlastite nastave, izradu nastavnih materijala, samovrednovanje pomoću portfolija.
Hospitacije (15 nastavnih sati) uključuju promatranje nastave koju izvode nastavnici u školama-vježbaonicama, te drugi studenti koji školsku praksu izvode u određenoj školi. Svakom satu prethodi uvodni razgovor s osobom koja će predavati te analizu nakon promatrane nastave. Student tijekom hospitacija vodi dnevnik prema kriterijima postavljenima u praktikumu.
Samostalno održavanje nastave sustavno nadgleda mentor, a o pojedinim se aspektima raspravlja na praktikumu.
Metode ocjenjivanja
Studenti moraju redovito pohađati nastavu i sudjelovati u aktivnostima i diskusijama u praktikumu. Svaki student mora održati ogledni sat u osnovnoj školi pred mentorom i nastavnikom s Fakulteta. Nakon oglednog sata slijede analiza i diskusija. Mentor ocjenjuje studentov rad tijekom čitave prakse i završni sat.

Obavezna literatura
 1. Bertocchini, P., Costanzo, E. (2008) Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE, Paris, CLE International
 2. Courtillon, J. (2003) Elaborer un cours de FLE, Paris, Hachette
 3. Robert, J.-P., Rosen, E., Reinhardt, C. (2011) Faire classe en (F)LE, Paris, Hachette
 4. Tagliante, C. (2006) La classe de langue, Paris, CLE International
 5. Vrhovac, Y. i sur. (ur.) (1999) Strani jezik u osnovnoj školi, Zagreb, Naklada Naprijed
Dopunska literatura
 1. Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer (2000) Paris, Didier

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij